ࡱ> #% !"P#`0bjbjmm/`'B  f0f0f080r1l x,12222999iwkwkwkwkwkwkw$zh>}fw =8^:9|==w" " 22dxQQQ=d " 82r R2iwQ=iwQQnrPZ "u21 @jsJf0XG t vzx0x)t}ZL}@u} u9:Q;D<999wwhQj999x==== D> $ b, > b, " " " " " "  The Routes Project Migrcia zo Slovenska (minulose a s asnose) Transfer (Slovensko) Migrcia zo Slovenska - miulose a s asnose Milan Pukan k Transfer s.r.o. Bratislava, Slovakia Abstract Pre mno~stvo Slovkov bola emigrcia asto jedin mo~nose ako sa vymanie zo zovretia biedy. U~ v ase ve>kej atlantickej migrcie na prelome 19. a 20. storo ia vyu~vali mnoh otcovia ~ivitelia rodn mo~nosti zskania prce predovaetkm v USA. Roky dvoch svetovch vojen priniesli nov vlny vyseahovalcov. Najm po as faaistickho Slovenskho attu vrokoch 1939-1945 boli tisce ~idov, ale iodporcov re~imu ntench utiece zo Slovenska. Krtke obdobie stability po skon en vojny vystriedali desaero ia komunistickej diktatry. Emigrcia pokra ovala aj v ase budovania demokracie. Zdvodu ni~aej ~ivotnej rovne sa mno~stvo Slovkov rozhodlo rieaie svoju ekonomick situciu migrciou do zahrani ia za prcou. V ase kulmincie emigrcie sa po et Slovkov pracujcich vzahrani odhadoval na vyae 200 tisc. Remitencie dosahovali vaku 0.8 percenta HDP. `pecifickm fenomnom tohto obdobia je hromadn migrcia Rmov zo Slovenska kde sa dvody ekonomick kombinovali sdvodmi diskrimincie zo strany majoritnho obyvate>stva. Slovci tak vytvorili vo viacerch krajinch aktvne krajansk komunity. Tie sa sna~ia udr~iavae svoju pvodn kultru, zvyky atradcie ako aj udr~iavae kontakty sdomovskou krajinou. Postupom asu sa vaka zsadnm ekonomickm reformm ako aj vstupom Slovenska do EU zmenila podoba Slovenska zh>adiska migrcie. Slovensko m vposlednch rokoch pozitvne migra n saldo apostupne sa tak stva zkrajiny emigrantskej krajinou, ktor migrantov prijma. Slovci aj naalej vyu~vaj mo~nosti slobodnho pohybu osb vrmci E anemal ase znich migruje (pracovne, alebo atudijne) aj mimo attov EU. Preva~uje vaak motivcia do asnho pobytu vzahrani , skanie sksenost, nadviazanie kontaktov, poznanie novch >ud smyslom nvratu do vlasti. 1. Historical features 1.1. The social and economical context of emigration from the country Migrcia na zem bvalho Uhorska, ktorho s aseou bolo aj Slovensko, bola podmienen najm rozdielnymi ekonomickmi a socilnymi podmienkami jednotlivch reginov. Emigrcia sa tak dotkla najm zaostalejach hospodrsky menej rozvinutch reginov vchodn Slovensko, agrrne oblasti. Vdruhej polovici 19. Aza iatkom 20. storo ia bola emigrcia zo Slovenska s aseou tzv. ve>kej atlantickej migra nej vlny, vktorej sttisce >ud z Eurpy h>adali lepaie podmienky pre ~ivot vpredovaetkm vUSA, ale aj Argentne i inch krajinch americkho kontinentu (People like us, 2007). Zo Slovenska emigrovali predovaetkm jednotlivci, najm mu~i, ktor sa sna~ili zskae lepaie platen prcu azaroben peniaze posielae svojm rodinm. Mnohm prve tieto prjmy pomohli prekonae strdanie v ase nerody, i nastupujcej hospodrskej krzy. Slovci vaak vobdob existencie Raksko-uhorskej monarchie hfne odchdzali do jej vyspelejach oblast. Predovaetkm hlavn mesto ViedeH, neskr aj Budapeae sa stali cie>ovmi destinciami pre remeselnkov, murrov, gazdin, ale aj umelcov avzdelancov. Vtom ase sa pohybovali vrmci hranc jednho attneho celku, ten bol vaak nsledkom delenia po I. svetovej vojne rozdelen na viacero nrodnch attov. Emigrcia vneskoraom obdob druhej svetovej vojny, bola podmienen predovaetkm politicky. Hrozba nastupujceho faaizmu aj na Slovensku po as rokov druhej svetovej vojny printil desaetisce obyvate>ov predovaetkm ~idovskho pvodu opustie svoje domovy. Najskr do Maarska, kde bol spo iatku menej represvny re~im aneskr do Ve>kej Britnie, i USA. Obdobne v ase komunistickho re~imu vbvalom eskoslovensku opustilo nieko>ko desiatok tisc Slovkov svoj domov. to isko h>adali najskr vsusednch demokratickch krajinch ako Rakska i SRN. Mnoh vaak alej pokra ovali do alach eurpskych krajn, USA aKanady, prpadne Austrlie. Po et obyvate>ov slovenskho pvodu sa naprklad vUSA odhaduje na vyae 800 tisc a~ milin dvesto tisc, vKanade je to pribli~ne sto tisc (Burza, Augustn). ZroveH vaak prebiehalo dobrovo>n aattom podporovan preseahovvanie do priemyselnch oblast predovaetkm vzpadnej asti vtedajaieho eskoslovenska, do oblast opustench nemeckm obyvate>stvom, ktor predtm ~ili najm vzpadnej, tzv. sudetskej asti eskej republiky. Tto riaden migrcia umo~nila fungovanie priemyslu aobnovu povojnovho eskoslovenska. Po roku 1990 sa emigrcia zo Slovenska stala optovne predovaetkm ekonomickou. Slovensko, potkajce sa problmami vekonomickej asocilnej sfre, opaeali >udia rznych sektorov arovne vzdelanosti. Tento fenomn bol posilnen vstupom Slovenska aalach krajn do EU vroku 2004 aotvorenm trhov predovaetkm vo Ve>kej Britnii a rsku. Odhaduje sa, ~e v ase kulmincie pracovnej emigrcie vzahrani pracovalo okolo 200 tisc Slovkov. Remitencie zahrani n kapitl, ktor tto emigranti prinaali naspe sa odhaduje vo vake 0,8 percenta HDP krajiny (Divinsk, 2005). Odliv mozgov sa zastavil a~ srastom ekonomickej rovne Slovenska ako aj nstupom s asnej ekonomickej krzy vhostite>skch krajinch. `pecifikom emigrcia obdobia konca 90-tych rokov aza iatku 21. storo ia je odchod nieko>ko stoviek Rmov zo Slovenska ~iadajcich v politick azyl najm vKanade, Ve>kej Britnii, Belgicku, alebo Nrsku (Jurova, 2004; Hlavac, 2004). Napriek prevldajcemu nzoru, ~e ich odchod zo Slovenska mal predovaetkm ekonomick dvody, nieko>ko znich skuto ne zskalo politick azyl. Tzv. azylov turistika bola obmedzen a~ vstupom SR do EU aharmonizciou azylovho prva. 1.2. Cronological references 1860 1920 Ve>k atlantick vlna, hromadn vyseahovvanie Eurpanov aosd>ovanie zmorskch krajn, najm USA. 1918 Vznik prvej eskoslovenskej republiky 1933 Hospodrska krza pokra ovanie atlantickej migrcie 1939 Vojnov, profaaistick Slovensk att, perzekcie vo i }idom a echom. 1948 Komunistick prevrat, perzekcie vo i odporcom re~imu, intelektulom, majetnm >uom. 1968 Invzia vojsk Varaavskej zmluvy do SSR, okupcia krajiny, zostrenie perzekci tzv. normalizcia 1989 Obnovenie demokratickho zriadenia, be~nm sa stva pravideln dochdzanie za prcou do pohrani nch oblast, predovaetkm Rakska tzv. pendlerstvo. 1993 Vznik Slovenskej republiky (rozpad eskoslovenska), pokra ovala pracovn migrcia do eska. 2004 Vstup Slovenska do EU, viacer krajiny neuplatHuj prechodn obdobie aotvraj sboje pracovn trhy pre Slovkov. S asnose sme svedkami zastavenia emigrcie, nvratu viacerch vzahrani pracujcich Slovkov, Slovensko sa stva cie>ovou krajinou pre mno~stvo zahrani nch pracovnkov zUkrajiny, Moldavska, Rumunska ... 1.3. Historical links between Slovakia and some other Countries Odhaduje sa, ~e mimo hranc Slovenska ~ije pribli~ne 2 miliny >ud hlsiacich sa k Slovenskmu pvodu. Asi najv aiu diaspru Slovkov njdeme v USA, predovaetkm v atte Ohio. Tento stav je mo~n pova~ovae za nsledok ve>kej atlantickej migrcie v druhej polovici 19. a za iatkom 20. storo ia. Dodnes ~ijci potomkovia slovenskch priseahovalcov dnes ob ania USA sa hlsia k svojm kultrnym koreHom, asto sa formou spolkov a zujmovch skupn pokaaj o priamu podporu svojej niekdajaej vlasti. Viacer historick spojitosti njde aj medzi Slovenskom a alami attmi bvalej Raksko-uhorskej monarcie. Mnoho Slovkov odialo z nerodnch oblast severnho Slovenska do rpdnejach oblast monarchie Slavnska, Vojvodiny, ju~nho Maarska, Rumunska. Dodnes si tieto komunity uchovvaj vlastn kultrne tradcie a udr~iavaj kontakt s inatitciami SR. V novodobej histrii (poslednch 20 rokov) sa cie>om v ainy Slovkov stala esk republika. Prevldaj vzby z ias spolo nho attu a esk republika je atraktvna aj pre svoju jazykov a kultrnu podobnose. Odhaduje sa, ~e asi 300 tisc ob anov Slovenska ~ije a pracuje v eskej republike. Slovensk menaina je najpo etnejaou nrodnostnou menainou v R. alaou vznamnou cie>ovou krajinou pre Slovkov ostva naalej Ve>k Britnia a to najm vaka skuto nosti, ~e po vstupe SR do EU neuplatnila (spolu s rskom) prechodn obdobie a okam~ite otvorila svoj pracovn trh pre ob anov novch lenskch attov. 1.4. The (economical, political, social, cultural) effect of emigration/immigration Vo vaeobecnosti mo~no povedae, ~e migrcia m svoj dopad tak na krajinu pvodu ako aj krajinu cie>ov. V minulosti bolo Slovensko preva~ne krajinou emigrantov. V aina jeho zemia je hornat a a~ do druhej polovice 20. storo ia prakticky neindustrializovan. To malo za nsledok preva~ujcu chudobu a siln motivciu Slovkov zskae prcu a lepaiu perspektvu pre ~ivot v zahrani . Efektom tejto migrcie boli niekedy vyseahovan cel oblasti (dediny, usadlosti) o malo svoj dopad na hospodrstvo krajiny. V ainou vaak aktrmi migrcie boli samotn mu~i ~ivitelia rodn, ktor odchdzali do asne do zahrani ia s myslom zrobok posielae man~elkm a podporovae tak finan ne svoje rodiny. Dvody migrcie v minulosti vaak neboli len ekonomick. Slovensko je (bolo) krajina pomerne konzervatvna pod silnm vplyvom predovaetkm katolicizmu. alam faktorom, ktor vytl al Slovkov z vlasti boli prejavy nbo~enskej netolerancie. Slovensko opaeali predovaetkm prsluanci protestantskch komunt, h>adajci tolerantnejaie prostredie. V niektorch historickch etapch bolo naopak zemie Slovenska pova~ovan tolerantn tak z nbo~enskho ako aj etnickho h>adiska a Slovensko (ako s ase Uhorska) sa stalo to iskom viacerch nbo~enskch a etnickch vyhnancov z inch krajn (pre protestantov z eskch krajn, Rmov, }idov). S asnosti je evidentn ekonomick benefit tak z emigrcie Slovkov, ktor zskavaj sksenosti, know-how, remitencie; ako aj imigrcie v podobe profesi, ktor v slovenskom hospodrstve chbaj a s saturovan pracovnkmi z inch krajn (automobilov priemysel, strojrstvo, zdravotnctvo). Nezanedbate>n kultrny vplyv maj na Slovensko aj nten migranti ute enci, ktor na Slovensku zskali azyl. V polovici 90-tych rokov to boli predovaetkm atudenti z Afganistanu (dnes spean vedci, mana~ri, lekri), ale aj inch krajn. Viacer v nich sa zdru~uj v rznych krajanskch spolkoch a prispievaj k obohacovanie novodobej slovenskej kultry. 1.5. Sources: Bibliography Burza, J. et. al. Ako sa stae Kanaanom / How to become a Canadian. Bratislava. Divinsk, B. 2005. Zahrani n migrcia vSlovenskej republike. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., Vskumn centrum Slovenskej spolo nosti pre zahrani n politiku, n.o. 2005. Divinsk, B. 2007. Labor market-migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. Bratislava: IOM. 2007. Ferjencikova, M. 1995. Ako seahovav vtci / Like birds of passage. ROMA Journal for education and art. Zima 1995. Hlav , G. 2004. Pre o Rmovia z Bystrian opaeaj Slovensko / Why Roma people from Bystrany village left Slovakia. Romano Nevo Lil, ro . XIV. XV., . 67. Iom. 2009. World migration report, Geneva 2009. Iom. 2008. International Dialogue on Migration No 11 Migrants and the host societies: Partnerships for success. Geneva: IOM. 2008. Kotvanov, E., Szp, A. 2002. Migrcia a Rmovia. Bratislava: Slovensk intitt medzinrodnch tdi, 2002. =udia ako my / People like us. 2007. HYPERLINK "http://www.ludiaakomy.sk/projekt/php. 2007" http://www.ludiaakomy.sk/projekt/php. 2007 . =udia ako my / People like us. 2007. DVD documentary. Popper, M. et. al. 2006. Potreby migrantov na Slovensku. Bratislava: IOM. 2006. Procha, J. 2004. Interkulturn psychologie. Praha: Portl, 2004, ISBN 80-7178-885-6. `petko, J. 1994. Slovensk politick migrcia v 20. Storo . Praha. 1994. 2. The legal aspect: a short survey of the legal acts studied during the research. 2.1. The spirit of the laws: the attitude towards people who go/arrive V s asnosti je riaden pracovn migrcia na Slovensku pova~ovan za jeden z nstrojov rozvoja zaostalejach reginov. Osoby v stave dlhodobej nezamestnanosti mohli vyu~vae kompenzciu nkladov na dopravu v prpade, ~e cestovali do vzdialenejach reginov (Zkon . 311/2001 - Zkonnk prce novelizovan roku 2009). Drviv v aina pracovnej migrcie Slovkov do zahrani ia sa uskuto Huje vrmci priestoru E. Zkony SR nijakm spsobom neobmedzuj mo~nosti vycestovania. Vtakchto prpadoch sa musia ob ania SR riadie skr imigra nmi predpismi prijmajcich krajn. 046>@jlnñkO0=hvqhvqB*CJ(OJPJQJ^JaJ(mH nH ph3fsH tH 7hvqB*CJHOJPJQJ^JaJHmH nH ph3fsH tH =h h=]B*CJHOJPJQJ^JaJHmH nH ph3fsH tH (hvGLh B*XmH nH phsH tH "h B*XmH nH phsH tH "h=]B*XmH nH phsH tH (hvGLh=]B*XmH nH phsH tH ?h h=]>*B*CJ`OJQJ\^JaJ`mH nHph3fsH tHhPxmH sH  02468:<>@l& ( F f Adhgd_M $dha$gdDgd $da$gd gd=]gd TXn& ( F f ࢃtiZOA0 h!hDCJOJQJ^JaJh4fhD5OJQJ^Jh 5OJQJ^Jh hDCJ aJ mH sH h hPxCJaJjh h_MCJUaJ=h h_MB*CJ0OJPJQJ^JaJ0mH nH ph3fsH tH =h h=]B*CJ0OJPJQJ^JaJ0mH nH ph3fsH tH =hvqhvqB*CJ(OJPJQJ^JaJ(mH nH ph3fsH tH =hvqh=]B*CJ(OJPJQJ^JaJ(mH nH ph3fsH tH f h fh:<BDȹooWo?o?.hh|$06CJOJQJ]^JaJmHsH.hh 6CJOJQJ]^JaJmHsH;jhh 0J6CJOJQJU]^JaJmHsH.hhD6CJOJQJ]^JaJmHsH&h hD6CJOJQJ]^JaJh h!6:CJ]aJh4fh!5OJQJ^JhD5OJQJ^J h!hDCJOJQJ^JaJh_MCJOJQJ^JaJ BD{dhgde&$$d%d&d'dNOPQa$ $dha$gdp0 $dha$gd $dha$gdD&$d%d&d'dNOPQgd $dha$gdD nprjS<('hehPx5CJOJQJ^JmH sH ,hvqhe5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh 5B*OJQJ^JmH phsH "hPxCJOJQJ^JaJmH sH hPxOJQJ\^JmH sH <hvqhPx5B*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH <hvqh 5B*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH h|$0mHsH.hhp06CJOJQJ]^JaJmHsH p L"%%((++"1$144 5 56`66v70889x:8;dhgde $dha$gd ;8 $dha$gder %%((++.."1$1444 5qZC,hvqhPx5B*OJQJ^JmHphsH,hvqh}65B*OJQJ^JmHphsHhjbCJOJQJ^JmHsH(h}6h!=CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hbCJOJQJ^JaJmHsH(h}6h:aFCJOJQJ^JaJmHsH+h}6hPx5CJOJQJ^JaJmH sH (h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH 5 5 5X<Z<=>>>> >>*>,>6>8>`>b>x>îçv_H1H1H1H,hvqhTg>5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqha5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH !hTg>5CJOJQJ^JmH sH h CJOJQJ^JmHsHhPxCJOJQJ^JmHsH hhPx(hhTg>CJOJQJ^JaJmHsH(hhPxCJOJQJ^JaJmHsH(hhL;CJOJQJ^JaJmHsH$hL;hPxCJOJQJ^JmHsH8;b;<X<Z<=>>> >>>xBHEJEHJJJJJ $dha$gde $dha$gde $dha$gd!odhgde $^a$gd ;8$dh`a$gd ;8 $dha$gd ;8x>>>>HEJEHJJJJ(J2Jȳr_O8!,hvqhw5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH h@CJOJQJ^JmHsH$h4fhjbCJOJQJ^JmHsH$h4fhPxCJOJQJ^JmHsH,h}6hPxOJPJQJ^JmHnHsHtH,h}6hOJPJQJ^JmHnHsHtH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsHhPxCJOJQJ^JmH sH hvqhPx5B*mH phsH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH JJJJ6P8PRRBUWWbZdZfZhZZB[\]^_-``xxgdxKxxgd $dhxa$gdegdxK $dha$gdxKdhgd}6dhgde2J4JFJJJLJ`JbJpJrJJJJJJJJJJ6P8PfPPRRWһҤzk\k\Gz(h}6hxKCJOJQJ^JaJmHsHh}6hPxCJaJmHsHh}6hxKCJaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqhw5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh5B*OJQJ^JmH phsH WWbZdZhZrZZZZZZ$[B[~gR=R'R+h}6hPx6CJOJQJ^JaJmH sH (h}6hCJOJQJ^JaJmH sH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqhxK5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH (hxKhjbCJOJQJ^JaJmHsH(hxKhPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hCJOJQJ^JaJmHsH B[D[R[h[[\\\]]]]]]^^^^^^___˪kUB%h;CJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH (h}6h5CJOJQJ^JaJmH sH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH (h}6hCJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH h}6h5CJaJh}6hXPCJaJh}6hPx6CJaJh}6hPxCJaJh}6hCJaJhCJaJ_```+`,`-`.`0````````4a5a­nYCnC.Y(h}6hc|CJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH (h}6h5CJOJQJ^JaJmH sH (h}6hCJOJQJ^JaJmH sH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH (h}6h5CJOJQJ^JaJmH sH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx6CJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH "hCJOJQJ^JaJmH sH `6acc,ddjeleneperetefffff,i.ii.k0kP $dha$gd dhgdedhgde 0xx`0gde $dhxa$gde5abb bbbbbb:bJbLbbbcccccc$c(c,c0c2c4c8cTcdcӾӾӾөӔ}hRRRRө+h}6h;CJOJQJ^JaJmH sH (h}6h5CJOJQJ^JaJmH sH ,h}6hPx0JCJOJQJ^JaJmH sH )jh}6hPxCJOJQJU^JaJ(h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH (h}6hCJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH dcrcccccccc(d*d,d.d8dNdԾ阇u_J5(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hCJOJQJ^JaJmHsH+h}6hPx;CJOJQJ^JaJmHsH#h}6hPx;CJOJQJ^JaJ h}6h5CJOJQJ^JaJ h}6hPxCJOJQJ^JaJ(h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH +h}6h5;CJOJQJ^JaJmH sH (h}6hCJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx;CJOJQJ^JaJmH sH Ndddddddd>eLehejelenepeӾӭt_J5)5hxKhPx;CJaJ(hxKhPxCJOJQJ^JaJmH sH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH (h}6h5CJOJQJ^JaJmH sH +h}6hPx6CJOJQJ^JaJmH sH #h}6hPx6CJOJQJ^JaJ h}6hCJOJQJ^JaJ h}6hPxCJOJQJ^JaJ(h}6h5CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH.h}6hPx6CJOJQJ]^JaJmHsHpetezefff(fff,i.i.k0kPRoZEZECZ3hPxCJOJQJ^JmHsHU(h}6h CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH"hX3vCJOJQJ^JaJmHsH,hvqhKK5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH "hPxCJOJQJ^JaJmH sH hPxCJOJQJ^JmH sH hvqhPxB*aJphhvqh}6B*aJph(hxKhjbCJOJQJ^JaJmH sH Zkony Slovenskej republiky sa venuj aj otzke prijmania cudzincov, resp. ude>ovania rznych foriem pobytu, mo~nostiam prce, podnikania, atdia, i inm elom (Zkon 48/2002 opobyte cudzincov). Upravuj tie~ pravidl apodmienky tzv, naturalizcie azskania ob ianstva (Zkon 344/2007 oattnom ob ianstve SR). `pecifick problematika ntenej migrcie amo~nosti udelenia medzinrodnej ochrany cudzincom je predmetom zkona 480/2002 oazyle, resp .v prpade maloletch det aj zkona 305/2005 osocilnoprvnej ochrane asocilnej kuratele. 2.2. The concrete aspect: rules, limits, opportunities Prle~itosti migrcie (pracovnej, atudijnej) dva predovaetkm lenstvo SR vE. Slobodn pohyb osb je vzakladajcich dohodch definovan ako jedna zo zkladnch slobd ob anov. Pre Slovensko, ako aj pre alaie nov lensk atty, platia doposia> niektor obmedzenia vpodobe tzv. prechodnch obdob, ktor sa rozhodli niektor lensk atty ako naprklad Raksko, alebo Nemecko vyu~ie apre prcu vtchto krajinch potrebuj naalej ob ania SR povolenie. Mo~nose pobytu za inm elom, ak s splnen vaetky zkonn podmienky, nie je obmedzovan, ide skr opovolenia administratvneho charakteru. Vprpade ostatnch krajn je riaden migrcia podmienen bilaterlnymi dohodami. Pravdepodobne najviac ob anov SR cestuje mimo hranc EU do USA, kde naalej potrebuj vza. Zkony SR rieaia zroveH problematiku imigrcie, teda zkonn mo~nosti prijmania cudzincov na svojom zem aude>ovania rznych foriem pobytu, vrtane pobytu humanitrnej povahy. Vtomto oh>ade je naae zkonodarstvo do zna nej miery harmonizovan spredpismi E vrmci tzv. Acquis communitaire ainch dhod ako naprklad }enevsk dohovor zroku 1951, nariadenia Rady apod. 2.3. Sources: a list of references to legal acts Zkon 480/2002 o azyle Act of asylum. Zkon 344/2007 o attnom ob ianstve SR - Citizenship of Slovak Republic Act. Zkon 245/2008 o vzdelvan - Education Act. Zkon 48/2002 o pobyte cudzincov Foreigners stay Act. Zkon 305 /2005 o socilnoprvnej ochrane dieeaea a socilnej kuratele - Social and legal protection of the Child Act. Zkon 311/2001 Zkonnk prce - Code of Labour - Last amend in 2009. 3. The experience of emigration/immigration: a survey of the documents collected during the research. 3.1 Which kind of documents did we collect? a typological classification Preva~n ase dokumentov pou~itch pri zbere dajov kproblematike migrcie boli kni~n publikcie, prpadne odborn lnky akonferen n prspevky rozoberajce tto oblase komplexnejaie avsvislostiach. Pou~ili sme aj informa n aosvetovo zameran letky abro~ry kproblematike migrcie. alam typom informa nho zdroja boli tematicky zameran webov portly, najm organizcii zaoberajcich sa migrciou (IOM, Spolo nose >ud dobrej vle) kde s daje ainformcie priebe~ne aktualizovan. Pou~ili sme dokumentrny film na DVD nosi i venujci sa tme ntenej migrcie, ako publikovan prbehy >ud sich sksenoseami semigrciou. Informa nm zdrojom boli aj rozhovory realizovan srespondentmi prepsan do formulrov. Vjednom prpade bol vyhotoven zvukov zznam zrozhovoru. Vskum zahYHal aj zber zkonov upravujcich mo~nosti migrcie ako aj prstup kob anom inch krajn ~ijcich na zem SR, ich povinnosti, prva, mo~nosti leglnej prce, zskania ob ianstva apod. 3.2. Which area do they concern (a city, a region, the whole country, etc.)? Preva~n ase publikci sa venuje problematike migrcie ako globlneho fenomnu. Ide teda o terie aplikovate>n na ktorko>vek regin i kontinent. ase publikci sa venovala apecifickej problematike migrcie a sksenost s migrciou v rmci teritria strednej Eurpy, tzv. Vyaehradsk skupina. Niektor lnky a publikcie rozoberali migrciu zo Slovenska dotkajcu sa rmskych komunt pochdzajcich z marginalizovanch osd v rznych oblastiach Slovenska. Legislatvne normy vyu~it pre ely vskumu s zkony s platnoseou na celom zem SR. 3.3. Which kind of reality, and of problems too, do they show (human rights, work, cultural integration, religious difference, etc.)? Spracovan publikcie rozde>uj migrciu z rznych poh>adov, no naj astejaie z h>adiska dobrovo>nosti (na dobrovo>n a vynten / voluntary and forced) a leglnu a ileglnu (regular and irregular). Rzne terie migrcie akcentuj rzne faktory migrciu spsobujce. Naj astejaie vaak ide o disproporciu medzi vnmanmi nedostatkami v krajine pvodu a o akvanmi vhodami v krajine cie>ovej. Pracovn migrcia / migrcia za prcou je v podmienkach Slovenska (emigrcie zo Slovenska) naj astejaie motivovanou. Tka sa pracovnkov rznych profesi a rzneho stupHa vzdelania. Vznamn ase tejto migrcie prebieha medzi susednmi reginmi (v maarskom, rakskom a eskom pohrani ) ase migrantov opaea domovy na dlhaiu dobu po as ktorej podporuj finan ne svoje rodiny, resp. zrobok, ktor je asto nieko>konsobne vyaa ako by dosiahli doma pou~ij na zvaenie ~ivotnej rovne nkup majetku a statkov, ktor by si inak nemohli dovolie. ase publikcie bola zameranch na problematiku mtenej migrcie v zmysle teku pred poruaovanm >udskch prv, nbo~enskm i politickm prenasledovanm. V prpade rmskej emigrcie sa ekonomick a socilne problmy kombinuj s diskriminciou a nemo~noseou presadie sa v majoritnej spolo nosti. 3.4. The interviews: what is the overriding attitude about emigration/immigration? are there any remarkable differences between experiences/opinions of interviewed people? do they show any remarkable change (of attitude or opinions) happened by the time? Respondenti astn rozhovorov pova~ovali svoju emigrciu zo Slovenska ako ich legitmne prvo vyu~ie mo~nosti, ktor im s asn situcia ponka. V preva~nej v aine ialo o migrantov z nedvnej minulosti, kde vyseahovanie bolo motivovan snahou o zskanie lepaej platenej prce, sebarealizcie, nau eniu sa cudzieho jazyka a zskanie ~ivotnch sksenost vrtane kontaktu s cudzou kultrou a novmi >umi. Dve respondentky emigrovali opustili Slovensko v ase komunistickho re~imu, pri om jedn uvdza ako dvod odchodu kombinciu subjektvne pre~vanej nbo~enskej neslobody a t~by po ~ivote v slobodnejaej tolerantnejaej spolo nosti. O akvania respondentov oproti realite v novej krajine sa asto diametrlne laili. Napriek tomu, ~e viacer prichdzali na vopred dohodnut pracovn miesta, do komunity krajanov, uvdzaj, ~e zvldnutie prvotnch adapta nch problmov bolo pre nich ve>mi nro n. Ekonomicky vyspelejaie krajiny, pod>a nzoru viacerch, sce ponkaj mo~nosti vyaaieho zrobku, zroveH je vaak na ka~dho v prci kladen vyaaia zea~ a zodpovednose. Ako najv a problm adaptcie na nov prostredie viacer udvaj ich neznalose pomerov, chbajce kontakty, absentujca socilna siee. Niektor respondenti pritom uvdzaj ne akan smtok po domove, chbanie rodiny a vec, ktor doteraz pova~ovali za be~n a mo~no aj zbyto n, no v cudzej krajine sa im ich nedostvalo (naprklad domce jedlo). Sksenosti a z~itky s rzne, preva~ne prevldaj pozitvne sksenosti s tm, ~e aj ea~kosti a ich prekonvanie patr k ~ivotu v cudzej krajine. Viacer respondenti vyjadrili v>u ostae v hostite>skej krajine, pokia> bud mae pracovn miesto a bud si mce udr~ae svoj ~ivotn atandard. Niektor respondenti vaak uvdzali aj negatvne sksenosti a odhodlanie neodchdzae viac zo Slovenska. Spomnali predovaetkm ist formu povaenectva a nedvery, ktor pocieovali zo strany domcich obyvate>ov, najm z pozcie nadriadench, alebo majite>ov prenajmanch bytov. Prevldali vaak pozitvne postoje k migrcii ako k ~iaducej ~ivotnej sksenosti, z ktorej mo~no erpae ponau enie I sksenosti do alaieho ~ivota i u~ doma na Slovensku, alebo v zahrani . 3.5. The (two) case studies: a summary 3.5.1. Case study 1. 23 ro n ~ena emigrovala do UK po skon en vysokej akoly s myslom nau ie sa jazyk a njse si dobre platen prcu. Hoci pricestovala do komunity Slovkov kamartov, ktor jej poskytli prvotn zzemie (ubytovanie a kontakty na pracovn agentry) a s>bili jej pomce so zskanm prce dlho ostvala bez zamestnania. Pracovala len na prle~itostnch brigdach, uva~ovala o pred asnom nvrate naspe na Slovensko. Prvotn obdobie v cudzina aj napriek kamartom, s ktormi bvala, bolo pre Hu ve>mi nro n. Poznala, ~e jej o akvania boli prehnane optimistick oproti realite, ktor za~vala. }ivot v komunite Slovkov, echov a Poliakov bol sce zo za iatku prjemn, vzpt vaak zistila, ~e je to na kor kontaktov s domcim obyvate>stvom. Chela sa u ie jazyk, pou~vae ho v be~nch ka~dodennch situcich, namiesto toho hovorila po Slovensky, alebo Po>sky. Stretla sa tie~ s prejavmi hostility I ke nie priameho nsilia, ale skr s predsudkami a nedverou vo i priseahovalcom najm z vchodnej Eurpy. Ostala vaak v UK a napokon s jej podarilo zskae lepaie platen I ke nie stabiln miesto, zarobila peniaze a zlepaila sa I v angli tine. Na Slovensko sa vrtila po necelom roku pobytu v UK. Svoje sksenosti z UK hodnot s odstupom asu ako pozitvne a u~ito n. Cti sa bye ovplyvnen ~ivotnm atlom v Anglicku, Cti, ~e napokon bola odmenen za svoju tvrd prcu, dostalo sa jej uznania zo strany zamestnvate>ov. Je odhodlan sksie ~ie v zahrani niekedy v budcnosti. 3.5.2. Case study 2 }ena ~ijca v USA 4 roky, odiala s man~elom vo veku 24 rokov, ke man~el zskal vhodn pracovn ponuku. Ubytovanie a zkladn potreby a podmienky k ~ivotu mali zabezpe en ihne po prchode. Jazyk ovldala len iasto ne, spoliehala sa na man~ela, ktor spo iatku vybavoval sm vaetky dle~it veci. Po iato n problmy sviseli s tm, ~e nepoznala atvre v ktorej bvali, bla sa, ~e zabldi, nevedela vybavie veci po telefne (nerozumela dobre anglicky) Hoci nechceli ostae v USA natrvalo, po ase si zvykli anechceli sa vrtie. Man~el sce mohol pracovae, ale sama zskala povolenie na prcu a~ po pol roku, po as tej doby sa sna~ili zlepaie sa v angli tine. Po ase nadviazali priate>sk kontakty s >umi zo susedstva, alebo z man~elovej prce. Zvykli si na ~ivot v USA, napokon sa vaak predsa len rozhodli vrtie a to najm z toho dvodu, ~e chceli, aby ich dieea vyrastalo na Slovensku. Za najv a rozdiel medzi slovenskou a americkou kultrou pova~uje ove>a tesnejaie rodinn vzby na Slovensku oproti tm v USA. Slovensk rodiny sa stretvaj ove>a astejaie, pri om americk zv aa len prle~itostne. Uva~uje o alaom pobyte v zahrani avaak dala by prednose inmu miestu, ktor nepozn. 4. Best practices of integration: some example Najdle~itejam faktorom integrcie v hostite>skej krajine sa zd bye schopnose pou~vae jazyk danej krajiny aspoH na be~nej komunikatvnej rovni. `pecifick rolu v procese integrcie zohrvaj existujce socilne siete emigrantov. Na jednej strane u>ah uj adaptciu na nov prostredie, na druhej strane m~u brnie rozvoju jazykovch schopnost. Je preto dobr popri kontaktoch s krajanmi zamerae sa aj na zmern nadvzovanie kontaktov s domcim obyvate>stvom. Ide pritom nie len o rozvoj komunikcie v cudzom jazyku, ale aj o zskavanie novch kontaktov a budovanie novch socilnych siet, ktor m~u bye pre priseahovalca u~ito n. Pokia> prichdza migrant do hostite>skej krajiny za prcou, je u~ito n mae vybavench o najviac podrobnost vopred. O akvania, ~e zskam prcu nhodne, prpadne okam~ite po prchode s asto nerealisticky optimistick. Prchod do novej krajiny znamen pre mnohch emigrantov v po iato nom obdob pokles ~ivotnho atandardu. Nemaj prcu, bvaj v malch bytoch po viacerch. A~ neskr, v prpade zskania lepaie platenho zamestnania prichdza ku kvalitatvnej zmene. Je u~ito n bye pripraven na tto situciu a zv~ie okolnosti, ktor je emigrant ochotn podstpie a kedy radaej volie cestu naspe do vlasti. =udia Ako My / People like us. 2007. DVD documentary Divinsk, B. 2007. Labor market-migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. Bratislava: IOM. 2007 Hlav , G. 2004. Pre o Rmovia z Bystrian opaeaj Slovensko / Why Roma people from Bystrany village left Slovakia. Romano Nevo Lil, ro . XIV. XV., . 67. Burza, J. et. al. Neuveden. Ako sa stae Kanaanom / How to become a Canadian. Bratislava     142445 LLP 1 2008 1 IT COMENIUS CMP EMBED Word.Picture.8 PTXZʜ̜ܢޢҥԥإ:<*prtvBdhgdegde $dha$gdQpm $dha$gdc| $dha$gd1dhgde $dha$gdeRTVXZdʜ̜ܢޢԥ֥إ8ƯnYnG7hQpmCJOJQJ^JmH sH "hQpmCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hQpmCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH ,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH %h15CJOJQJ^JaJmH sH "h CJOJQJ^JaJmHsH(h4fhPxCJOJQJ^JaJmHsH8:<$&*4Blnprtv|BɸɱɕɸɱveVGhvqhPxB*CJaJphhvqh}6B*CJaJph!hvqhsB*CJmH phsH hPxCJmH sH )h}6hQpmB*OJQJ^JmH phsH )h}6hPxB*OJQJ^JmH phsH h}6hQpm h}6hPx h}6hQpmOJQJ^JmH sH h}6hPxOJQJ^JmH sH hQpmCJOJQJ^JmH sH )hvqhPxB*OJQJ^JmH phsH BDFڪ 8:df $dha$gd) $dha$gd G <dh`<gde $dha$gd G $dha$gds $dha$gde $dha$gdl dhgdeBFNڪܪ 28:$t]H1,hc|hPxOJPJQJ^JmHnHsHtH(hc|hPxCJOJQJ^JaJmH sH ,hvqhs5B*OJQJ^JmH phsH "hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hICJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsHhPxCJOJQJ^JmHsH,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH "hPxCJOJQJ^JaJmH sH $f|~^kVkVkAkVkVkAk(h}6heXCJOJQJ^JaJmHsH(h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH,hvqhPx5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH "hPxCJOJQJ^JaJmH sH "hPxCJOJQJ^JaJmH sH ,hc|hPxOJPJQJ^JmHnHsHtH,hc|h GOJPJQJ^JmHnHsHtHB^`bbdjl $dha$gd( $dha$gd(gd(dhgde$ & F dha$gdZ $dha$gdZdhgde $dha$gd)^`blbd "jlǴtdtdtdtTt=,h}6hLOJPJQJ^JmHnHsHtHh}6hLCJ\aJmHsHh}6h+CJ\aJmHsHh}6hPxCJ\aJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH 4hvqhZB*CJOJQJ\^JaJmH phsH $hvqhZ5B*OJQJ^Jph$hvqh}65B*OJQJ^JphhZ5CJOJQJ^JaJ,h+hPxOJPJQJ^JmHnHsHtH,..B r齨lU>,hvqhV~5B*OJQJ^JmH phsH ,hvqh}65B*OJQJ^JmH phsH (h}6hPxCJOJQJ^JaJmH sH "hLCJOJQJ^JaJmHsH(h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6hLCJOJQJ^JaJmHsH,h}6h+OJPJQJ^JmHnHsHtH,h}6hPxOJPJQJ^JmHnHsHtH vxPRVX $dha$gdV~ $dha$gdV~dhgde$ dh` a$gdV~ %dhgde $dha$gd( *J\brvxJʮooooooXʮooo,h}6hPxOJPJQJ^JmH nHsH tH(h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hV~CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH7hvqhPx5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7hvqhc|5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1hvqhPxB*CJOJQJ^JaJmH phsH JL.z|FRPRTVXZ`֬֬֕zn_@<hvqh}65B*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH hV~h|j8CJaJmH sH h|j8CJaJmH sH hPxCJaJmH sH h}6hV~CJaJmH sH ,h}6hPxOJPJQJ^JmH nHsH tH(h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hV~CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsH(h}6h,CJOJQJ^JaJmHsHXZL $dha$gd gde $dha$gdedhgde,$dh$d%d&d'dNOPQa$gde $dha$gdV~`.@Xh (ҽ|xbMbMbM(h h CJOJQJ^JaJmH sH +h h ;CJOJQJ^JaJmH sH h jh 0JUhPxh}6hPxCJaJmHsHh}6h|j8CJaJmHsH(h}6h+CJOJQJ^JaJmHsH(h}6hPxCJOJQJ^JaJmHsHh}6hPxCJaJmH sH <hvqhPx5B*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH LNt "$­­~zrzrzrzrzdN*hjb5B* CJ0OJQJaJ0mH phsH jh UmHnHujh8uUh8uh +h h 6CJOJQJ^JaJmH sH (h h CJOJQJ^JaJmH sH (h h CJOJQJ^JaJmH sH +h h ;CJOJQJ^JaJmH sH -jh h 0JCJOJQJU^JaJ h h CJOJQJ^JaJ$&(*,.2468<>@BDFHL $$Ifa$ $$Ifa$$If$a$$.0468:>DFHJRTVXʼʮުtlh]UlhQhPxj h Uj&ʸN h_MUVh_Mjh_MU!h_MhjbB* OJQJ^Jph8h_MhjbB* CJOJQJ^JaJmHnHphsH uhh=]h8ujhjbUmHnHuhjb0JCJOJQJaJhjbCJOJQJaJjhjbUhjbhjbmH sH jh UmHnHuh mH sH LNPRTVXdhgdegd_Mfkd+ $$IfFFO $ i t$6  44 la ,1h. A!n"n#< $n% FX˓`]L5JFIF``ExifII*C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222.U" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?ey!0::7K\sI ݶ{zz*qUxZFxom:$~ s*| ;Wqy?5Q\QAt{3V^0J˖"灞UId/RLo /RN1/ jQA{q[7ty5H2Mņ܏(gׯQsz?w0`!-buf=`$H眚]oC}K q]fHeOjLV'$0熫^[ɮ+ʲv@АNHT[J-ͮ\?q@m¶1 n8W& H\FDFXT/Lt:+7?#eEaɛ]hT',\ߢ֯CLߏ|-kzt6J^YGIx^0H 5/*5 2\ oo Z<~I=}Yi/Sp\/N2i];-?_:5*?q\뭋A~I~q[HYhkr]xq%ua#[9\Pr==]}`3[(F}X"3a?Q𢥺1G|yL7wk.1^3*M6_ͅ׮ȐJ)'=Ǘ 9$x&g5K72g=ω/gGƑʖX0xd _5 +b{0<\ +b1V*G]:rqR kmѠI^6 P(^9#խ Umfp,e=yU#FjL K !@- U1v0J.g~!'8d.x1RZ[tV~Ťإ3O*'FBFhWe-nǘ0ORæNO8+Zs-Nl^8(G][23 p~E!AMdK06tϣ}EvG3$Thɯ-2mq r;@ q܁Wse*qu y*O!#,s^z7pU 18[Uխ'q8+4W/ n9@Hl7#p0`|Nd6SaU0d1J)VF p~X @ipsQR)#mtöz] 䍤{(QJ=bz"Ńoz^~P>i ңrT9OIt8Zr8_nQR ,H*!R- $R )=QHaEPE\B,-"d)E%o I&vF+"+IQ&N+\僿sm8޹ˣG#5+Y#徍HBn^օV>㏯zYK} [cQ4ȋ`r}z|E,+:kBZ9Jl8AiqrWtLU@y@8.yo8M?LOWQOݡ+x>IE1ӥyƬ5Mj8 )d?nq[е4 %ޯupgh@FNAfNĦ//Vv6vQG489_F$nn=*(ԻI{I#y-5F')[%HqXV3)Mx>VRs9;ӁmbIAS`J)˜+ui|%R 2(yv<-zp}P)2=%g`:(aE9$FId"Y7d2=3^=lǮW]/19w~PI'N6WfRzoe:װo iQ`y$- ˒GRHxٴi§,&/Nױx7Z`9,.+ ـr}(Õlr:MS4QIY*ғWG({jAw)?t*Qe8rzv^|ћ)C0鎽W/}CTRS(C)ե(]ȚX6IsR1>^3#o8޽V/"B#̱%yd ga"֢{e46S#?-j<}3iqۥcQTeԚl)j–w˹Ϡ)iUYU z,32i9iAO@J `^WW^1snmhX~? I6Ѽ=uFtg賝RsnY=v!E)6˔QE@‚<( \*:wPmؙJȋÂFbH#0Nv"m:mc9s\ƙli. sK6C+h+q؂H.mOQ\Mh[F2I-2NaފRihhaEPE7#/Lpq@ T#4J1R瀽+]JI!T0*w\f./HvTr:k^P#Zo|. qu9 ׾jR H]ۑVa8v-9Dc(cǠQ.j \]J<>JU A9894+}KWrgZO~~}`*]KƗhEM#=>W4՛R;V oh@Vھ/=8[!K %@[1*ON򅼯u+Wr[2u 5wؼX{׷R)OD8ŷdHҪ}SQ5g ǓTqv$sZF WN/%}gCTh_}t?Ti; {mO.fB]dՔPO^ D+$Vs+-`s&7wFV=UzA fPN/8LRΞ(QEQE6HX7 tUHÒ9Sz6M^ c18FBR(VMܠ(ᱴiMg>ܵұ ֶGq}n2d"19v&qo}>f dDuIPn lɫuWh#s7A\:uFr8Ԭ+$5'Er?^/F8cil׎O܍z1Y_-*W<)S*?Qӛ縮N&L }ïekڌH#֫ JONt.hR+F/ &vHPg??gs%dxAEtWy`YN,M!%s VF*C҃[7zbdgcg&l:ҽ$mb{ XmpyX0 xX5N:NJO~9%Eb5+ >֯ zCLtFP"e;OR}kZtM>I%Tw/T5"ż=_IkYKnj3 ==*a9eT(ie#g+ֽsNٳ\k2 ^A# 3OѴl- h$Jj'Q'.EV.M=R4$;ԥ}s/Qv!rĉӨU^\\wpۤsiwض8\>&YHGzaq\G*]\- HI$b -%: u *19f=W>]xGަr7NVh+=k&骐e(8J̢mA{c^l}}o HXT9Y,Ԏ+μ`?*yV݉zzj:}+KyX.ERΠe&2IyqTPՀ驒$NҐ# Kg;FcѸ* EW$<+s^ҞVcp,MB<Bpkc-0[9|9 !角%`Ѹ$zq8ˍ#>Tr~NWI -n>wI]Rŝv] x OWuae= \\}cHCxͥsΠ *Zoltm2{Zΰ,;vInDQvBqi}hm$E"]{deݎH:=]mǝ19kr vR֢u2đG \gC4Sn&?}ŮV) q,%chz 21N=(+7-nmkzXJyR"3Bl=[Mn|Mͼ$H)UFKg=~F̑r ϵw/?Rl3bB@+;ᬰXx Hཱyf ə CW*_V}$R(I⾣'dJ^ hzPqOu5mu*{VePcH8!T '#]HM-J~,r:{hSEhQE'>[FI/ :p\p#]IZ[׹Pc2Pw1$uFPUA*2 Ͻr"tmW0ͤ[" | ǽuf/Sipjc.Wt+mCZ:iH˪ZM'r(8tފU*U$4n#@D tPNG IHDRgAMA7tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<PLTEg`&.IDATxb``Ft@Q@g@ukM`/Fˋ4XG( 2_h4Q0Z` @iu$8Z\ <Ѵ: FF5ڸ F(hkM`XؤGYhJp5Z^ @)ui F(h5@Q0 PJ`4LG(@*p4FG( iH~ $Ѵ8 Fh5d@Q0 F˫!h41Q0Z` @qkM`WChj`2 FS(֐4G(- 8 Fh5d@&Q0 F !h49Q0Z` @qjM`XChzd}1( jpk@iY5Cp\ Fh P)CX Fh PIid F ]` $ayoJ"2hy5 8 AHI`4:3 . #䉋4' hVX!,D]^ T7 hVDUh S l0Z@ 6@rQ`!ƦЦҠOa$ga͐`&GPFՉ+<FKAh4G"'q,Bfh0@Q@jG^0\ ,,n-#ќ8 H8z 7F h43R; QB ,A®-'8 pr{5h5@Qw#2 fh0(@Q's3qG"*[3 Q@W@r-[RKa밆6l9 pqnh&fgOkPX 45GʀtJ؀':rh0@Q38܀7yZga͝gFк~$cB(Hh4{p>& `@Q1,2Nr/Y 7Z` e@s0Ǟ`!-F F(OqgW1tq-69 HʭxV2k.$1G Qh4_jXZ[ؓlvi12` |9 eUbX8m5~L=h5t@Q32;΀琄/b X ֐47GjE.ͱ0h5d@QmU"B_lJzu5t@QA[D|8Vh$ F(E*3U-8gh0@Q'l`#0-qh. ZSXKJdK`4WGt rw k&%mcY [n5z1P4qG:jHF%4,/eB^l?Z^ R@9w$X(ȫ 2%M$hh5X@ܑ[`!vƠQm b*X4sGGۑǴH9.:gJ ,;xh4ˎb*"!\ z4U@wXǼp"a F3H-P@Q-\` *e3Pq: (4wGzt0#U kmi G@YwEahX%4wGx@qhX%4uGr`h5@f]^;7ǰFKh4܅ D>Cw Fb`m0 X hSIkh$R`;##y(;>ytpPh4‡.Iߣ4}G[X䧝A_^Gˁ!h4W4 x ]Q@g@xt1"Z5Z @YyR[sFX Fsh!al%$G !h4'XXE WB- ќ<̋)% wQ)YN4Z` @yzIph11QxJl8eo#5> `p Q@-)eyEFq,KX h2s>ZV :N\su!:Fd-FU@Qu6jʀ)^ h5 yc҈;##h;e}ˉkJ&bdd@?O'g-(F a#W2 S^1вaF hS`X`"R."X k4q@T,.H -c- WM6A'Ddq3PhpXth5ɏb "aA6 |4q@T(wd:!]dW 4ԋ w*S-p5߇< G :|E(vH)Km`J@Ѣq5Z` +|z!-'CkUy5Zb Xŀ9%5EtlX}]5Zb ",fNwJ0W@4p-bW\0`+"sXav%h1H ,݄5Jђc ,l( *d{JڣY}xG5Z| R,*{ShGDY-@ZN3B:j ,Bif {4@[]0Z` ly5 ,k' h hV`1.F /.‚,cg`tdd-+ ` /F[4,i_`1W7 b-;ZQ!20-,820Pm-1 ڔWr??(":A» vFb#By4@iaa/0*ʡ6@Ȁ~h9 X( ]lD-CU|p1nej=hEIg}<>:% %hk+K)}$Y!fcXW XEBGK,۶dt4@I nƖvq RBd _aktQbLGs0DzBu9I3Xb7: (6Kaui( %Fpb/J kGDiiѢ/ޞ:v(@DاEd{Enh5 (Dا~59GH(rh5|@Q+,F[W,jG$p@m%(^`Tmvk )Z:Zd F E5(%(Ff٘@XEp4hC`,(3Zbt@ %ֈ1w*8d5@ )R:Bhbk F P`Q{P.F h +jxHG6Ae5xֈ4ct#XT>(-k$,d%@.-6v]b1X#h5+40Zbh@=G#KC`Ga GKa h)V`1P;Ef I@ GGDpXdXDy| FǰFFyEa<}`ŲЋP5fh_AT)4!NY^F#h5# Wa5Z`@D+B$E }Xu4zGAjb&À2 zkpnʡbE3fF3p0JѲh S99zrF˫ϣm hXE [4J=ir{Q0 2;5ZbE+ht >@6X÷8:o8,@1 k4 i5Y 5Σ }5Z W@faXѠ>h5@1 k$h5 hpX%`]6:t kXb%hI4GGGFI u5Z Q@-G aX -fcZb FKa4vEq zXG FV^lh5 -ګVѥ F kPW-F6@hӽCHY=Cd *@e Y&Zf @yWC} F71? ʊ_j ?V60{(͓'i^%p4Z X ݘ8Jh>+=Br k-Vq5 k";Zb [@ě+Fsh Fˀa4~Eni>Q0@ñˉtLdx{ FKW^AW`R4Z aXW4-Gh90Z`F]P9Z^ S@0,Fp % F Uby?k-FXMI-kx- MyWEC"ay?m Ep4Z \vJj FaR^9 k:Ѳ`X *3F1w(9Ѳ`WNفQ@s@+0n_QpPh5@CbÐk`auh&N F ?@1XXXhi0+]Dj3(7IУ}-i!/'%:AZ`a]26Z` '@E mTk ,$:j͸(Ѳabg.Cgjsh0HǬpIF#@$Pj>@}@yEq@ ,>@ w^򊑎<9Y9G@x!ũ}SPh`hf F A eǔ!.GKQhx=885E !ah|debQbVi 񍿡Bhn F ȌK&*Sj8-%aEщacF4ZJ .!i{w h!1 b\U Ѭ><@Cr aеk- YqEOL C5Z` '@EPm]}} ,N >maA-'04[* Cbd \`l-uFpY kƥK #-Fp b2B JTZ >' X%H4GHe:)ibpSmsfcXDvC%iFK!h.f*Xq0 ,ںd9@ MvMZXO@ihQ04@Xj A8@˨Ѳ`Hb%ֈh`w k {F Q0eP21YkXb ec# а-P#k ,:vaI'-FhHJT.z5Zڌ(@CsZ@$)#"̢kkh Fˎ-F h}Bz #-F:񫁜M,R]܉vhF) FgpŠhb ݒk@XT`Qu@4@jtm(@]6:UFj7FqhN! Fa ZQF*^1 ,W h ZG!QR(]^@bvpX P^16Fh9B +h[`1Xrd VR0I`h" q5PҲb ˝x-E9qZ ŭE:W(-Iټb`;:G тA{^*G h {EL> ,k4ZoMà,Ϩ;1掖W#hQB5 "oW-}B8(. FzX,!TJ m^pMv-5ѢdͲ"{̴.5GA h]Bk`Ѻp-JF AR`Ci!FKA h(gE0 % n<r@% ,Rfޠi.2_pa_8@$PhQ9/ $i<61 FK:w itMMY`elhkG)*/ P4Z ⊒nWj!g@$ã";gVc FKaQ\ѹĢ{1ZP @ep)bG<1Z` V@eib >!à-Go`4Z k(u xc4 FRb13' ,1ZN @%h5XKA)F h$Oi5Z`n `4Z1T,hJ5 8s< FK%|مz%ߠm`ѹb"ܣ%`4Z.+c%6гf:; hhd“%Ƙ;CC= hhd344f bB_^X hф}B4RĖZC/8 ' `;Sw@ >;XyT*[0:l4 -UЕSTo >!5z,F{a7 rV 4ͅ ivG@O8Xԟr;#XhXj F'\9phLRf$I@46'G@=X4KH\p{ #|{10Z`-g! zXPo:юA5 6" LT[/b9aT4ZDѯ5W)#5 ( cFs( h;V@iBeZQ02@PX3 ,Zw i(K)ȍ12`;xj8@PӐuryD #*0-Ukq 3@=+: S9H#j4Z<ѥb2 Ei-F>@hE\E+Q0@OgÐHQ0@Orgr٣(h|Gk_3Z`h"c^~YXh|gWsHu Ud hwsȴ:GFp4Zг9ZX Q0@$t+hنhy5 h$[`MhQBCgkh1B4icдG4Zspm`@$tsN F:W( h/4,ZlQ)cPMahd)XC8x#> @ afX?GXT@#t\Eaa5 Wd 4a$Xɏehk*hĮ0҉4) JkK4r ,H;ki,=l 6Z`P@#ck(Wd' }Q@4@#xB܆``~hkK0rX4@v8"&h&@%t=+#hYbQ]0 h%}` ,D:7h'R4r7Z`< FjRvh3]h kP&yv '$<(Gn*fPɏ`dYM .1һ}ŀ @Q!3d ,Jv>h 4z"'Ssrp c4FXn@ç`#5{R`QK-_ hW }bDTX󎹀`0uQPrh5 ,4lJ+ 7# ,ZFсQ@*)H*Hqqj ;Zb4 ,A_^Q}6LD q{2FK +a[` !e+hR`Q0ݱdX6@fvF .r#u -ʋ 8ta#аT` +˜ ]-F@ 5X,Gm-;Ձw hXxYТ5Nq O-FGph^1{}J,ڵuqh5hWA’dUE( >hX$f!V`ѣE?6Z` zAʕ¢BbÍp<3Z`a4bbN@l0Ƞhm`a4I Cͪ. 1m5%ueɄ=ֱ hx^ nR3Ȇmb GTb߬ETаb$|Z66+ enFWAf[ Wl A2V`9; YT b0~Z|L%4{T+DcEAR`X a@CBxahX*CayEib` 'z`"gAS)Vb5Z` m%.UR` (cm5%zq4 u11 ))t,H 6m(-LENFV/(l%XWdh5Z`SOV/'R 2j JzGQE.0hg /ȿB ~En,Re6p5'IYb bQdU+FZW$0j\! oY @êIhXTI>v GȠ}X\ևPEPBdzk̽4`!`C̾ݴL9HcwA7F{c[#Xl1| <`c#. h;IHyyEF_^G`E!5 5\2 a@æb`a0 kB4 ]^`1HwPõ%֠+.Fa@-FX0@#5 YU`H/F+ <)t5:Z`! F }B*XHM0)FFyH6ia4(D@ E#KapX%h hh)gvb ,Q`6FX`@a%+|- ,A-F+0!_XQG ,Dy(\}s9adW)D_`@2@ \AkДWJ3a-P}C ,J=BD_:eDQ1Fba@e(79A4ň-F-UаiasIEi2<X ' Լ>]BÓa(W8 *wlSģv h `1 Sc+)G@X X-]m@åbQΦF[IRkX0l.(ߞG@0zah42+ơ3(h4DJkJ#]B2Z`q FXC+)S`!V`[J͜2:5K,֐ ,FXFC,DS4Z^ N!@ b B1 ôYZ@ F }>fC.õ@Cg #6E2h6hhtI" ES-;@ EEB!cǡF+]BfDy@AEVj5Z` !##@ ŠqX Cb.!*5Z` :RI[m ,i0_çC8H AE¸;`1#jԙ٤f#.+j#f-,fdEHEp`#4ݏ #Y['}Br ,*'iF+ XxB3XpH\E^@.!#՛4CB EAeHtJ= ,j8|PU-Z`а*S8WaJ'@x`X4 ,jH; d]H֠! Eְ a)''/IEh А*uHL{i ,bJpnM,g ,F!^bQS`Q_8Z PBE-rE*i-] Vy-!R`Qomà.`h: XycX4p"PA @Cb@c%0.vÃww" (hXD)Z ,܍"Z%\|@3_P[> JEC;Dۃ*iXB*>UO!d 6[XT:t$XԼ: h;1'˭D(: TLJꣅ[T^1Pn'ÿbīke2Zb!d|j(MbXhs3 YqJJES@Ccĝ3˨]B74ѠbNz-[H#e4W5*l]:#aX XàԸ[*+ thcXY`Q#YӾBa_b @Aqh#*`ZtEN.!r~ (@ g-$Qg!b$`+ 4YfXhF^̌X]B| MV\]`pTJտ2f \b!`Jh@;Ϩ;AP !k @ q t"/.M=XC0Th0X ,X`1U`iX4+9}lPކX 71YGōWC1Xhp ׉0 ,% ӿb !-8 h44 ,FҜ?l ,D^z +hc9WC@ì"^`V&t2)}B# LCT\cb$P^kM =p;VDVA@CQ}44 ,%m|A Hh002 죃X@ ep8,lsh#lkQ`6>yd%@1 2Gȁm,-'*/=kXw ^yskYDb#h:u%%IbP ^ < ,ұD }W욈;q \EJy0Bjfg@GB-ә_^+*FphE Rbh P7JYŀ/ZG Qpt,FFK!_`а){ aa]7_Eh7OR3 t>o@ cut8~E8PkƘrmжFhW$z,Fox 5|:d(Ό0%Op//-kaQkv'+/Ԃ&qAiVU>W2"vA5L+A,+pn(Y2 ޜ#~?bbiuFPV;942H.hX44hX kЖX'%X pp0w ?˫ \; ,j'`b"àʌxk%Ae4˫Q`a;KWOY`,AQU`1 @qEDpа_8:48i! >mbѱG@-@tZS " > 9@@cFdE$$Ima q,k06IDnjk*>5 ,rii5J#5p!׾c Tqi5F[yEbV\IBjtqq5J,}1w?X|A@CwD2 w`wG_hi@C"d!YbN+_eKHma1о"' +y`hcR1ay傒\@u Kujs@ AwC"vn :芫,K]LQ!А"E~L .AdDv%6K(p9@ !,Fd ?Qn(w KeB\@c;P&$:1 \7Z`* ME0BA)B˶FF>K@̈́TȌ4b;ffF E b ,r.R @m30PJi*+ZX#Ģl2,^FBUP`С5zh=!2v# l hHm%AA" " shG ,u j4fjP:Aw(0R5$z>@ /U ,_\!Jb7"Y9i4t ,ͱQ{y?R10Xn|0D§d mb@o,e@FÈ.hQ:hV`("$ðĢv; ,,NuXà@U(G=#30J,4da H2ʫ`{b;,Cuw:mf4j!MQ# /Pc%𾳕 4(+Ī%D бj 9bA xI 4+3 yx5hQr+vo JaHQ#i{ìhQb1 /%M@ѵGH\2ЋW` @Z: m0P \\1и}@l}t@a> #ϑRNDZ Šm! {hPW`uň}X+0.nCEN{hXd"(M5Ds%I[FAQmȃC}hXx XYZA.y IC(Kau(  ynDO=BEę%no5F B(l<2)6Y##hw ,"m Ht Z0(an֐.lzNѲ <hRv"r3@V't=.bǤӱhh]W8^M[y~4Z`Ѽ4yF%r3@`Ѳԁ|$X)c5H1 FܩLz.[v6-2@V4k`.Fu1hy5| FW4/S%:hW6OE @=BZq003Z^XcXt) ~\1Z`8gt0âm x0 &]5,w0&m ,b&`pq7`hCCZf^-HD-Dv-p-hU^ ʱ ~_h鋶 MEôOktPw ٌ&Y@ QQ0qdZb--FK< @*F!]`hEqO8D aZbQQy5F[X.\aZ`QCPg C3Z`Q!"bv+*TF NhХ!&b10T ?} =,@ *}}PX͉kX4SԚ.vX3 6FKR`ѽS@î78 ,O9a8 1T,?P@WQ,D7h0a4.@H F*C0Z4 Eg `a$t ɰ F+*XC]3Zbmt{hCHh?g6f0)J_t0 ҊLh,X-F E]@_s _!e ؐI鹂2X@WPl@amAR`hyEaP 2AOu >?X'kPX4Z\<$P-HI )h"3t'1{pX3|9Z`QANu4ZZ:ؒ(LWf kt)A F+2 B) Q g@ :߆S h-cva$؏S9ޮED⊁qXD@ J |A,r4Î~XD@ [ ~B~>>>?Z`<@j s Q3Ì(1:>Z`XT(h8M b,4`_pP "C-"hWD68O b t8qW -hHWD7Y5r|w0 "ޝ):|B0 ,$d @CnQ. Kh tK,jրM`ͿԔÁwhygv(X0 H 6ZfRmE !T`@J$X15RR"àĕe ,:a(VR`hD)Ia baB0Z`-Ȝ`%8ĕF˫Dhy"[-h\`,yh R7 Gm@= lJ jMmO)Ba(LҒ?˫kWt·`@JdX$d@IJ349QDfyEjF0 ,S\ H@qX$~Z: ׌ܨeՀX4(kbѴe5#mW; E$P.QDIK~l36hTb1 ] ("%1 uEh` 2}Ns@򊤼GH- ]XmyE5ƣ>@ QoWXġۇ.BrFm,zY4Q^12 @ gö9CQ`H(yh^\걘 odyhh*Ѵ"&%92!KRTV8 [0RJ,"-澡2~EOQqEYy5ښ44FhT\|tJ[5BIRvp- ,VXJM!R^ 9Y`pmST^Q3a1~wЯmbQR X 6@ @ yHkf[0KF\=< ,2 {a]b4kЈâ]`kauxa2*qw`(8݂Awj'iah U^ZeZ`dQH*huEﻟnkL0dh]W68h pY4v0aH0+\$bANg``` M. FI¢۸;FF?rаG'Rd0SЈؓC(DiZ hc VV"-XtġY`ЈX?Ti]j h`axv;5_<"ѡ hĴScya0+H:dgRS=H(G ,jb%}Z: t( HY@&TPdrF(+hEqiu`%:hEhyEi$tjbQmcmU0Z`Q Y@ó(J tn`&W`Tf @r9h_`Z:tt( Ȥag]>a]a=ؒݯC] 2.#-r@Cz:4⎑M ˅D1,hTb=`0ɹl@ پA XuyErqe^e@ p/`AgGK, F 'mouvdW4(h8XȌA\b VӮF"H?q"hؕZh 0XzJLEGxyE rlPXCsbWSld|[Im`Ѡ]{jɍnaUqEq%@X-$٬Gq):n!me4FS-D"Н?E.d@?㢉[><C|Ȣö^@ͬǁ< lhNhEh5 -3bld =@ IqI@Ո0DaA)f}% H.&rX4ڴ$Q9 0Ӣl7Z=:N@ ŵ +x=94HzL2R<#VH.H? ho8 ,tqhʟ:+0IiF#"@Y#ə.HԺ< +1x""#B@VhE(2%a g-H/h5Z`QE+A#D&B\*Q7A1԰!_` xfwAFRb1]`1RP`BB FÿE e ,+BZ`4-eC3j0*j>j0Z`a4=BC kb y$$3($u9j@0n`Q%hI~aqB!|<-Q9aWJpw!à,P@IdаY>Z`ѨL p =°JCb%yyp5Wj`"4Z` |"f3(_`;fXE¾\;$5E6T`1]`аb nijdh1au M ,)1mOTHpp-l=*ӢpEqԊ|^a!-h’h) ha1k?JAV/X*0PP`0 ?F~oM,ZHllw.a@ ê8Z`QpCUq À6ŵ<@X 4\L02:l D? {l 1Gb X++Kvf6O3Ыvhhy5ڤ Р[b-%$ΓNgp#2ԃCXh%\@|@=BG%NDcI,vR (0Z^ "bET: F ,X hc2x}ED*3Z`.k#3ViU`t Bc Se G1!g"9Tuh#Ha^`1 fZ`ghEߩtLh .(z.1F v2*ŏWXCtڠťx+]4!L@T"7 2WC;{0Pq") Fpbq LyEjf 0)]`aن@2=Dbpc`6ö֐-Hb/0@tvwݑ"F6ma .!)J DX4d5o}* *kpVԾ>y 7(ۍ%-UIMW#"V1 @# Jm1LKh_q0F+ LWH)D4 JBYdW'$ySr@XaTjA\>һEyQBhy5b ,"8>!@X?Gt o4nv&h5(J{ W@2 ,h5`DhyE9Ab5h A,@dX7 PEhnј1fXq ԰hݣ?@Fpob F*o]$!F /H; .4- F#f7pN`l .h׌F1ۙg`~ ј%Ye W $-$z %U >Kh4jo{h9T0S D0Z`Q#Ѧs\JkO:ѨM,졁5d0#?HdNfCjWبf Yn{ u0+q9ŀ :BBk47?3(JU0ۣqtKJ1j=Vr T1@{bN*٦')A6:EAݑxX G}*`(A' KQ1Z^1&B0Av5Л #-P@t))F BjU1^@BRw CBA3(EOq :)sknIR21+qHdTL4Z` pg0$lz| Z oXc y&-, 10кDyxFI05۵ڇ֠wGmja9aXD+gZ+q;1$Og{.(fEc qP*pOMp6c-y@t/FrE{ډM2lRwcaҦ:c4@--$n)"aG bZÀspZ9d>EM,hlnX #JaGŀ|c+v A0+z-O00!@ X2醁k43b vxM^-4DD.ci@îbQH&.Lk -dHbW6T ,f44yd&bZ2谍-hRL @ԈAi Ch|A\@jlZɁu\6Z^#P')aз; ,W8 k\]eDfcEDqDDq0c 8-T +b\ hcYXaCӽB Z FZˈ3,F FXi0GA*V1Tǣ ԊZE-Fq}B ,W $Y8Y*3b8**hs8-GFFQ Z`h!v;Ln!0 eh"8,SXHY T,hP`Q1XPԏJ jX TgX D\;c Q@IasLX` =¶PqkFA hS` | t@puE&c&vjhŠ&4 hw0k0ߑe/f Gu93Zhj:RiTZѷV#d$a a4ZݫA슠j0r`E2z dvGӊ 2P{dP!+‹z! @#bDb )!80aPXTG=oCZ`Sm+ @eK FH@X:/Ї*E1l>TGq ,FAN?@ѭT $3Z`awZ" 4Y"ÿy 4 ,5*,qǐD$V8ՊZtKFfj @#KHhTy\5p4<98ZШ""_Q+~7\=m)Xi1L IJrzJ݂Uٓ֗![dg ` l# <8C$ j'@u4eXn< - H!OB>Qgf*&@uw?+QE|DP!u59 ΈR B [^ /8@LM"\Q@iQgf*!@ѵ]!T`Q肁&9sDh EL` X?hvInx#3 lVe]b1>FK+a'@qYÐ6pܸ> CiVxOxdBҁQrh1\WLq֍hƷ.!YbjאXEVGraV3RX萯 P` xg@9[vz3K,|l#'Y}*B zWCN>!=3A>!1 $*yh=)Oxdk X%jg3-hb;KJ>Z^S00Ң"& ,kX4/2J@y-Hh3"W X'g5hȃBFX$5CЎś\@Ѻ-(Bpi`q6$ dyPU ,f @4.F[WoƩx,bJ@üD,[-0[TZD5@x}tP%MJ ,A0ZNa&d3 F Ģ^y~f`W`S i4ę @k{%'H<0PK S0>Lk0XY=hGiEYcіX= `@E8Z` kHN d@`Y56Z\a H4C3 F aS`QB>l5ZB]*(3 hZ^q J6zu }j5lH(shEh%Ф&vrʴ bYP 4TemMDV TZL $)kr51@,G7лE eq.d$5 "p-Sq@ ۩p`{Eryl U FQqŀ `NҢIyE"lj9v8T @ÀD5 KIEgQ@tC^;!AUZQb\a@j Bw0hEiaKL\UA P -6UBeAzU hY`1W2Egaz5x3v)ncУuE-QiEZaO a Tt.hD^ELD0W0 8[ #i6(ht .bYňm~F>Z^$@hl2hp*!׽-n-(ɳ 5XJ,Ze-+т6 pST2b#\@by0'0(+FQJ)aU0J,FZMY2P]NI/Ug21586EdJiVAU`RH PӁlIE" FTq5h ,`tUFZQ@Fq5h ,Q-ݠu+5Xm\ºpײ$Dhq5(T5=qj108J,ISz TH| NFу087J2-Q {k+1eX1ZzeKƝuEn} y3=?Z|fEF" [`e9 X:n'-Y63 %04K,F"ךSb$ S $;8ʙAP`hEQB _`tUVU^`R6nW4s.]CDgHB3ptj0X @TL CAFK, y$ iQ?@Q>HNnf %FyF+q{ 3 jA Mt\wz7G 4iHl @#b8ዻ\"LH*`kbe8@Q3=W)YLzS%P{Ahj𵰈H4Z` eWCb$!f0( |PN4BKy#Xtm`@Qm^" "GTT`1n]K,t".N{G+ZCoJTEᕦX,ad-aBJG^gaPGhE;pX&B+YFfaCt"8E {"?@TQ`Ѵ aG 022J,v zklb@úJq5a"u ,hODMU" wKs0X = sEJobvժJ"P b\b!Zְqn # 8G}P_&1Tb!ZemX T o:!M,F )DkX w"SlaQ#th@EA%>Z`+Q(/d 1z R| @Qk=py$NS)"Fu+ACl *5Qy5P%Ơ,hZX !T`0z1 ,*8@X7gur8W06 ,R6@b-T)>b @TJUæ5Z`'@m`C5AaT`1л@ @ԪUa`J!T`Qa;Iȋa.X\12 as H.hĉK#XpMC9vSrbM,eaS2 #du@ q*-?җ2`o8K:6{#b ȠGF ,ڻ:ubN-@Q1D[tS)X?YT`J$M# aVOG ,: QE#b 0~OEa;9 k0:z@QS,0k0W|F ,RU ,!Y` 2mdXTW2G yv@T8b.h8A~2 Aa G 239j0W,;82:@Q^^1j0dʫkJ,ZlPHT^11w.h a#d-C@lER^1 ,F!Yb YġX`Qpj1:xYOŜO`L@ N _0X.Q.i )E5=j.49 Fjy5J+[LDF^!l-Y'a |WEM)3 FdpPXXOU,3sa5.ۓ^:Jt/& j @hi5T !dd a8 I sP^n45ӻɔ ( cLkb5tT:2= jAEX`1 aYmbB~~'PJd$zkHWu 2W*Ho_u%E&B" E djX2>~"ot/hSb N@Qԩg-FXTSP`1:Q4a_0Aq9ci7Gk eIw5Z`QBő]`a+Hw0& R9DAڥthqEi@ ,1`$ejzH If$W` I5)hy5rZXwf#򆑔_5(*jN]`1R"ӝxo ƥ4 I6H')4lm`W$XD׌¢I5D?LX405h5,&χk eY?XI0L+FbN%hqC-!7%QÚ1;d{6,uiy@ è-[h1Ef$hB"4X *6ڊV^10*FK& u+z\E D^{x @1 kA~̈9M(bA_O_#F!RbQ4xok Sb24w=I Fo,0Ev ] O5ZP` D S A-r+|.%W?r0߆@ å-l(E0M,Mέh|ˏ>>hEi#raE h%#y%QC3t>jaS`(sXCtHty(Ek`1)F$9H V`%=J!ñb!]^aM\{?G+ҸSH# C#Xԙ#䗍.F ##oi/U]#W݋Q` l5Z8>InQhJAߊJppX44%hHU}=藏А-FT@h o֧Q5X4`4Z ѥl^Մ`S5bjX4Pyܜ5Zѥbf{k4%4@YGA~oНjc]sTF0G$]Q`!Z7\`U @toahKkpW h'0XT.&AYb5+Q@2k.%Kpd58 :e rK^U~X5p3 ,KgEaG︈AW`=2h11ZbѦKHa]` z`YCckBEPf0\DQ0ʬzz)#{)ڪA7z)5qJ!6à9uszX4<chĢw r'—`f%mҫaHAkX+@ݚZ4Z( a&l#GxaXw I$N!m ,-@yEx&-[C$ك"EZB p}XvhU0犐K!jW +T/.PX^b[5CU@|W ,ZO$S0( 5l1b0 U`: ,m`aw?R%7*#B/@X 0Ow*40 F ,R R 9޿-F`wZEURf3p.,uͧyI;ԫт+Y4 ,Dـޒ&30ɩp&iU x5r ,4Z,Np hBM'2bȉpu'F`FU+f2틅^^QiH0وљw$v*I"8@+,C0K+%ZBG#ѡ^ @rbee@ѡdօb%-C78ۗBOA 4!CyE^@(F+'-p/т,3 ,ZZ@vDx1Yl @t*#F+ZhU#~8ܐC8^iephEŘ^'w`phE(b~y:0WD[RP,M)5 uv![^-~I5d ,hDk85zDDŽBhyEt'uW3y6X Z&ÿ5Z.L-]1Dx-<>4= A# ^t91b^0+ ѲT:c2J!mgئ}#-F ,oSy I]32@F>`XC,/ KB--Fl5Բ@ ±W^v G ,F݇\V8W7Z` @5Zi¡hWDdV^ e ó8 ,I4$ ,V`1X#"5@ #CFç"r9 gyy(Z5FhpWJG kPj,8Ї{yEak``-HLWC*o`/q9EGs(!$];d @ 򊑁a-F)ّzD2)IiՈ(Fo,`af3(F%-THLKC!/FD5`Ӽ`8Xuî!P^kT-LWC P(0z(hdА(F@59 Dq5K,kТ"o`*4DʫaqT+dfE@ jxX (b@;|pP(}qTh_!X"'А(FF Q@Dyd. Bi5GF[X ,KA>_VhkP\`aME ,(F@5)4i`Y` @хX`Xq@C-FCX9)F G˫Q@`q$X4$JjGF@C=jP9< ,h5Z`c09@C-F˫Q>j-a}-F9Q`Аg5Z^|sZ0@`oHv IENDB`nh .,zj2gv`%zPNG IHDRT9wgIFxNETSCAPE2.0$NPPLTEH8(HP8(ttt"ش0 @xHHH8hXXXPPPh```X`8phhh0`x @p ( (( H0 0X8((Q%F0(@(@pPPHDp А0Xx8`8(B3uo&UvvTGaSS9641ͽ80F_@B6IsDHosnHg83e D%%XBCjaǨeepR00t11'CshgA6$Ja)%b[_t)8]EAWOb]xzŵr'"g2/+P::4JV%#B8ER`qs 8>0:[BeB2CNVT2a_~$Cpq@V/)PHWMEoa蜇!0StRNS6d8bKGDgIFg P% cmPPJCmp0712Hs IDATXGXsv-J%y6T6ªSb&tu"@RfI Aj"I es̈́.M;|3I&=h {/^<m_8k/wH݁/,X/[|(ԏM7-43ɴ?Mvk,95bK<@S/躵s@'7;F$JppϷzNOR" BTvqDs?}'.@$SwAx &{s&vhqq O&A kL(Aۉў(֟."0ON b.C&~U{@TST2>11 > |d_RKL?I @Р?A7 ij ,e FX(A%|4i1\5<S~{ }8b~ET7tnB LD"Ȅ(?(s$秋DFݮʟgu{ })y@:a~?+dzl4IĒ('Q0:|,?'&2\{) C8 254PA:vs\a?m#qyjq1$l2QZtPou=Lt dkoQDVAљQi_;E Cc)Ub~ݲ13U??"SNY++l).zFAI<)\)]ML JT@zDUTdPP;gzDuu0mۗ'qR X^0UeOIu}>ugWNۅsKW {X(W|&?M8΢ޘ^vJ- :h٧S2NBy*X|t=2Шa,ʅ1&)hbN* e{w:ƇQeD[/8J JaVzCFUt TXU:N4ߞNFcn. ++ 4]S0Չ,ղ!jE(3+O UL/;u0|2G]]>(^w SNmnAS{:PX;p טay=ULeMSԨEE0j7}dž/`Ks{3R~j PmY^Q`.l (%߿vg*;RD.ڡPwԦ2kW#u;wۯ•j4ݫw};} vE,`K9 r\nl䊕ji~<RdǞFO!J@a?-6^r^f^LM3RԳDt kBiX۽4 `s`+˫-Ŵ*;8'*rNQj u S *W=Ni 'jN;j-Ů_ KkjNgs^. P# SPr`S _^M#; O|Tɔҽ`'Y#E vYWj*WƗvV\,;Q4\F8U?q(IYHjX"j.K Qr6_2NC;bj۱6bV1$(OS?(XXTبUPS2J n0 ԓ93M%rJ SL*sz6*O^,*P AʊcZ.U*#S]U ?)tM$Z/{i)"Sh?ϧa{]+`L_ۅj\zYt$C)EQR`&֔uA1L@m4J U84AÇ#R)-MoOG;`}]܊JUɔ*7vJORMبtӼr1!{@s *KA4UΥs>2&8 TKYn,M0FM4<rQ'<͙xjM+Rp_'Z1<ENۯgpw\}$gfo;stzBY_0'}uM?Co d_|KQzpwGGw_9ewoz_59?MX2YmsOGMSOFFICE9.0GIF89aT9H8(HP8(ttt"ش0 @xHHH8hXXXPPPh```X`8phhh0`x @p ( (( H0 0X8((Q%F0(@(@pPPHDp А0Xx8`8(B3uo&UvvTGaSS9641ͽ80F_@B6IsDHosnHg83e D%%XBCjaǨeepR00t11'CshgA6$Ja)%b[_t)8]EAWOb]xzŵr'"g2/+P::4JV%#B8ER`qs 8>0:[BeB2CNVT2a_~$Cpq@V/)PHWMEoa蜇! NETSCAPE2.0! ,T9) H*<7 b"2`ŏ=HN #ȏ(ܡ "X˗<Io,I@ Ir#&Gtjͳ "<aQ7,xs:,"FR Z@4Z~\„ 0MvG,0MC~ (B";>XGDK(m" $ 8ppd֕Dƀ( ߾ٱ6lÇ HNwo 8<Z `\wWZi&S:Bؖx D@np@V{9q5-hf)dE_ e&Z hUaF xtGv @FVoFNaURS ~b`|4txx؈Q瘒JRv#[E =܊H 155) m+vfaQf|]v@f@ aeW@ Hp7FCV]T(IpȞ=ꔜf"ܱA8t|LU[n Bju䮏GvXJO{+ 60k`^u"-t@Z0-)+dM`v$UAH`)TeX'YF L]gf)o6yg6^w:7+Ž|ER%@l a} 8X`gvThm BPƲ-u6tЁAԎ>`#aH.0xGٞ B`m 7+%F[:P0Qq(`‘ JS$M,6C0VlJ81қMX 8Cw%9k8N< |?ʔm.Նڔ4Xc2 ?eEt q\W3 a洓 0{KU XppCdQh*ZW2 d -`|֕jgJG! 0 _R.omD3 t %Ђ'k~5 WYYF `Aqd"i%=6n`)JфُV 0Kω5xPh8 A\܌uLƦK8 Q(aET rϬ!aevtՄ"O]dH-d`΀,(`$X a \A`͔b͢MNVaA:#xk@" d . d@*Zԡ" ?й] zSXJA`@ D.l \p h " PX,WPaAڰjkQMtN(!5ȁ$KYh .[(@BPW܀(lixusp$֮jhUk b,. jW ŮE*m쁃8YBE˂Nl|eܲ^ &OiZTH.V ƿ0@ڷ/.uod ITiwuy:*@qQK^+ < gj.\0`-$a X%OA5aZtح"# sj!+tjW*y)*O nޯ.7VpqֳuȑtEm6ov:n $0Q-Ǚy';5/PnfIKخt4?Z[ư's7.cD/oG`t ͹*ɬ^!hj8 &2?sC|nߘBAA-£F)!3׳% 6߸*FMϥw=.,Ckٞeu-]w i,))! Wd-p{z{D6[MЎC5@NR88HdjVq2`=}y5fIC3ABs b.g5) Y!(sr~φv輍rY}Tx|MxܼiDZ3;Ҳ?:与CBAI kpCh>V6 J~ekvoãgCZ +}JY5]+Go%v#'Tfj9Vc^agimFt7ysQp^f#PhwX(glVhtVV1g_phWNzB^6TxUlw^5b&Ua%f6}psEvwO\UW(x6'h†E~=v6\BclT_Hv;^6bcPr]D[~[Ev`va 7}X@f^EiKZ{'<,^=`Wp7f(rg[XTvp74):`UP|C6S(rgE 7PCv]xsEht@ehj\w^a SnC`Q?]v`];;Pml?`JP! ,T9) H*\H ;ЁEv술 C6H( 0 ȐHt'B$РK<w(Y0;9R7Ll"JO@a;T4xУ7x Kуqm&Mw,r *`tBI6UlI 8z@ ȸ̿J"0 * K@ SP@vn XM;E H nH&0a2 &S,]i#l&";`&YpGmLMu-y!XQ!d+Zt5``h oVxY Va KN4@Tb [o`itHم#L@kwX@`IEUn՞$XwdFD tYPف)fA!wf^ H"YfS D[QyePZFRnRw(ځY@ ~DyF tT8{V@/&@d`X\X w KJ$ޑ_,ߟZFW<@׊y~A}XanXzKz갱a{H؅\"ԯP-_koJ4Z՛u(A矱AɩF$|VJT7VP (l ' VۛGy7)֐WJPf }B )1_+NNMJ=}/΁[ )2lJ2JRh3g0[zA HÞ *ÞL{S鬳.RZ)Ƅ/GA v:x۰ϡ'~o>5()ieQ !n[#@lj濘1)Y e&â 0Șu85`S[`w?s K]]5gLUyܪl^9@'vO'-gρgC[$Xa@ 7|EfT u xL=@8 :Ђ B3a +񛳬 ew5H^o8al8h#B9$mW37=FM(wY}lP?nR,A.m(Nv2$#$0;\N6<tܶUte2^Ep `Un$CCioe>* ߻`un突+84-ߝ"7#GVy1 upl*%{8$ q} ;AͫϛfZ—et^Cpp^rOk]S׭-Pw@ qh]|j4{3V LɺM I2|5 =\ 3[*_;ⷭ.JSŽgД{a0ml@ٺȁ'`E与ԭ3_C~_'aZ|Wu&`@ C0<JYPUmPhr! ,T9) H*\h DAaËQ XĈ$ف@ F ;@4vȜIp PZ%w"rT#› ^<@!pFpiZ1B7PxCv5 < tLK 8| β?Q ں0C;i0 *R Ϟ c;{],i."x>pm„ 1|ũ3]0$<̳QwNv,p?sP VEJEp@e@%!~=y@&a$u4i!YpyERͽgՔpfjm Y"}dGqQG siDq)OɜɜጩV$( xQ ָky rR5L`CA9Ɗ1@ T`CPp U`F'}h]s^"*}^FE JH9uNO*Upq'Pv'm88 , V$Z |O#E<5/~rW.)~h‡*N$:#+V%F E8,cEbo'pDծ pty`.(! QPf!s[raDf6m b`\.w$8*L@lЂXP߱ lRs^m+\׷֗ q Mj>ώk]&W͛ԭ9mW-+,(rc\GXwX:]c^F5wu)9]aRfQ>{sWQ`Y'MZ\ h4pbqR@/ko~Ws[@׷~[dU[4:(@ pY`v^%79- *\ lҮ4_Ia [m}d6rm|S63hnj۶WIy}6 \wpÜDmx>J+AÇ+ŵQM@ PA`\X%` ]y^!z<׺VώϜ/-+;3o V@kkZ/Z0W{Y ^/DߨtZtjf^{ p3xyV|u=^*7ufwo\G|ys}`ybր{Fux\g~ &^IwgYUvomul5&PkfsbaDfFadvYx~yeYubl6Y*Gfwk\w5iUZOvc, a^s?vxu+lEq&Ybd&~efZ(j~a8Ms|{gnhevcmvzglXpwyVSj]wqr p&~Vnnv[jdfo0gl%~#PT"a t0|wȋR[\T@mt`nk\`-h14p4:Ua2&d]X[FB@H\`:AzŽtPnmFsZI$'; ^k$DQ`> C pđqRn! ,T9) HҠ1 ÇA(3:HAhATD7 gX `BT98 gBpDM~~ԤEH')H1 P9[ݚӝ6 OHBBp2 h qGִ~7ReS F =k[GV ` F@_c RH$|K/5RsYn9+u@-iV"Hl26}A.J B`͙L&ȽzL *$,Bڷ~M-v[{ x-3P$"^-0sk5,2r~?+&جҖ@"1T{w&P XXpb|_ mtI .P@1 @A1h=m@ !xma]͒`M.Q;"#Xake P@~r.A"4XsY !X|mo1D^j(Lf)!څ46]\YЃō@xA=^ 7.M+@ Dj4gV%u崴۶/n#AzRa'ʛUqXltk%;_ Xh>R]3Xho? V׃bov ۊ@P#!CwkQeNy} ]Swٟ4~Z_ϭMs\d& nXW[׮2HLopXBlm ]66~lr:mvAMyzf:a kwFc0ߤ;^+5yKy.8)Clu\q}AșߴSO9S<,}4beS.B6C^4WrMΪ4n kka V {|siuwaZlrixE]dv?g|#`mPX'6Rfb' 8zWzixFmFbvWz`"`؆lyd)Pnl?v_pVgY_%]!_&WQFmwDnyfH0poUg,Ѐ^'m |V"pm"&pm(PzWGj0Hhs@ihilgZǀuvZXGbuuo3mFeuy-0Ha|%s|Uh|vV3VV9_s%fZŗbdZ v!}yZ&VgtNh=C0\mf( ax< ,aC^AiYXwB@T{d@[?v gdk<4 /Sxypq @1I 0*IM0! ,T9) H6р#D@ŋ(Xāy@Dxxb(wl&BK ,vhpO ̤I 0@ hsAR:Fi9#3π"Qh*L S Z8x,eAE,><p@Ûx৉O&'"4DR7 $@4m rr>bU† >( O9`w$Ű냍{gXRBD̚}o $xww?Gp `nL\ gAQT@w<n ~Asz9PH$qG]5"rwt ~@E&&q!VAXB5Oxp!&Ra;)I6`wXە&Ammy^Ή6ca4A$_ *ha%o!d!5@"RVmiDZv w<頜q x[wP ZU%[91h`0&j ;h`yNY5U{Rr ^Љ6j$<{z Ô鎇R k"%%!r< %"݌|kuyEKҮ+btuG5'd6!mԺ~!^E`/nuwV*sJT)dL~84wQ0mmӔtu3Vha%/K'"@ʡ@d]\%0vkHxyw..sbZ4KWrLFVI(bdi<dD9t I^eLǨ˾~0pi muE rGrf k" Ѧ3t8yMfx R?D_Z.|!s+12 0 Ёp@)'[{ xWG@R"T'r_w-.An lQ_P'AQN*ǐ́J눇 eEqq%Q-- S4]$#fDE.Zؗ4a t@ a[׺;\LCBh$WR҇ @ e F)j3,qĉbRwI"&G>@-V1C9@V'P0 &&= AbV݆Y0@R@bk4<"LMJ]vw*MUʟ@n𜹍KA `)PC9$! q F@.(PRܹu#hA `ȂT r9'``J js2sP d 3HS9\݊ڕ Of/A dJVH/Mf4p 5!PVSh0A$Ae5ײ`.(@Hʿv w#YH .p*x@ gC ZB,x D`@UmkV"gWUsql J+sYѢ@=Dhe.wgR[/PW.Y I;`ee,=?s@0Gު t fUa^u0:W ܴ`4A=k5 O/2׺tO;QKzX 8@e Gp/5<ͺO~=F gxFЍ܉?Y`-}MVCVP;@4$O/p\l—/EM"Vn BmM2` (:\͒&9^Ѣ 7 O/}hm? ;a5f\wZ `l%uG 52'0UFWwrwV aXY6lUu=5sceVg TiX Z5WtGmgzVy^\xu_wo^Gw`;-ϡtmuhHz7}}wfu+e V5o?6ZH_ 0|W.t&+j}ɅxtuǁGYulFWY\xF|ŇI\w\ErhrЦnn[v\~mWGe{e@jptPh&pa;f2wYCETv`< tVwY}V8oZFv@1>P^r`< @C&pChl?<hڈSqSh4a85!%U0\@T8H! ,T9) H ,&BCDJHbAȀ< аHrahCǛKlMM ;@1e>&kpPf&2{Bz("ܡhPH#st);xmߨlEie{!B'OyiR:W]` EL{A8h|oى+-cjl6!oz.aXRe瞇,IPB-MTXP䶃9#9E5L-tɕ@`,jϦ ;;jON5w؁XD)J'*Yhu>c|Y5F! R04x U3E< $P*u,z!\pe"(Xې d)?(ÔEh\dn0n9xk2)] 1Z*DըQ70 #1fU{Sb,g%OJ ZY_ @ЀnV8aJY / 6;XUJ1oh+!'qV[I#"6.t!ϡt :N pYV uɬf˓`b8 `6,=zh7i05J~ hJŕyfU j;PB"XB#H!-'t 4.1v+Np @8A"` Ѓ?"SbN3(0sC4 `3F rէF0:$!]B>%0J2As@ Ѐ . !@j EYъA B(0Y ՒQe??DdXp 2;M+f5Y`he< da|4ç>Qz^`z Ȁx*Y(`$`[P =@ D0 L-6fM\@Wu+ xe nZY| m߃] s!zV$ݪxŊ2ଘn{{@ڝHuT&2wj 6^ u,hp+?<8%]lAx=Җ\cjٲfka*S5xIcK\/ˇ.pF# + fA|ر 'h86S5R( z:>BZ1)"Ww~5A@ܼQqޫVK(fj` $S=h=PY5|m1 \h3 m Ӳ5j3~{Q΂KS\vW37ZVT(Ph/~{y3/md \R3[΁|QJ 7%x"g} Zhƛ{?\8^#&k2Y~^tw6똧 ZWt( o ^{? ^6|ԛzg-l`h ᧅu]{=xkwa IEV{V[J0CJ]@]`> B]QxwAe%DPXdvPB?U T@h@Bh! ,T9) HԱcGo(HEy@ jp$vPtA4nr>xp͂" (M vX0B @$gL&L!FI"8rE(;0`AH-p-KVڼBB"+76}:ԩ|@@Dw8T0&[B&z,V)*%Z)ƫ{.wڀ{[8P;gHhA`]Wݮg9+JޝWKLq9ŀH@1 #n0\y+&⭤w5lpp5d'&b϶*$B5psea9!wYe9^ xG`|ť.8U=h1>` 8G-Q kU3d pۚ ,u3?A(BY !l+pP,}|[#rGD"?Y@ jui wn7?cwxc;jW3XR̖+iE`YX ~f|7Z*GPX`!ucNGA*.0eM,,L3ثUhk ^S?(@$*˹ܾ " mm,< c$ &cE_PcTDHPQlTcJ!S0r@ (_]&F3gd# jdd[l$%DEt%(DP$ &zc",$<00@@aI:R +@lAҰV=eyNn kxmaQ@w ըEV D}h WVg=0թ!iWL~ea;+L6fbՌer6ѧS ABvyU@TQ[_6e"8f@ ;NS2ԜxjA<wp&ڥ."UzUղo XSY;&)5-@ $]pUu% 2b+ dYX򦶼sa! sVPajd&wWR?:@8xQUT[? b! ,T9) H*؀ 4EJ X@GXFy h@QDYI(41@r4;A#4H:p\` ypgy o"J٨o@ߪ@HTΘ s X%mBݧ#wH_R#x"zb,c7A7N}`#(Qw<ۥ+u(6Q NH"G.1nsD$NCSm axdtA Q G"Srqېv7Mlt&B7>`/0#A `p,`a" P [?<+ sJ)u:b/5 \ PuA d h!H` jX_ZSieP( fE`4 j\@Xh !@J_APQW\^g@ {k^sNB^թVU!Pb*>i)%\vD""y *@#S Bm~[j)졎$*A= -P lb@ \ eZZȆU !1o\3JXX^;@eaXxaBB:QwR;HS_m cӒ ! \U [r!Pp!-2yOe R Z5ǃ W Nt-ceg.xR@"7cΕ` d\ږy=mS!@UzbPkΉ$M/!,_v.tJ͉ V# u>`9SO7WS@kƂu/t+V_ mc!8+ou}O n,is`uF U[uJWU9u 8"(]q``V,c-0x xt!cXU~% Bps$8%INa V0lԆ&i /ŵUzۛQ7 Mɦ n'l獂Į7UݧolV+b N'Pk_6P'p3Y a(\6K{e@d pٮ}&`mr/a=kzO`nS"$;+7r1z_>/CXv键Tl(RjC^pk|6\I/~Xc K7kK`:>"㦆~n^=3_vg5mVfWT0RWl7in^(tyazU!0;x$r\xo#ڵr&||'Vvj^ y?w:gU[elumH3k]hvU^U`{unbcWٗwwqXHRufRNS9]w~vͷqWga˅yWZu~xyN^q4RkeE+~,} w\v4@:v@g_XohbRVV|:"m@Lseh?,^zYy Q ̨oXBl;IENDB``!<tR% :Mv; xڝUMOSQ-Z>"5Y2H"ŸRbۧ-ƺAJW&ndB?`ņ!&USϽ}/7w3gλ2Y?,"tÆS7jPM3{ȱ5R2|5|NsAAڡ$S~*|u ^&OpTbԞk쩟53 :4xiȉ!= GK+<3}u*:qmZFv6<hP_GI\t /`>3WaIܛ>JոN%fO߫Jb򮝠1X^X} @WPg'y=8O K8KJɛ=|Vu>4@ JKyh'eF=LA:Äxя q\ռFժUK82_lWyk{:j&~}x,>'~fcD?[i;;2!fPHy! z:;B4T&9o|'>+ DdZ C 6Alogo_cee1smollR} Of3ci*po.Y DFQ Of3ci*po.JFIF``ExifII*C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222>" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?)3 lu4RFhhgj햚&gyf;x|Q{Ѷm":,rOoZP[;灲AoMTO'lcl6C}P*(#AkW$z~XEӻtO_+5YڤZX=kU%u lRJVܒM>ƘŢ>Ɛ2YPf 3\ImAIg1,O]F&ўպdS.A/OEڼ{c>{ww Y`';F:#nqW.w[gnkjt<됃_$6e+,Fex+>QէXq-Z#oIq'OҥU=0= rXCN $lK 1cTVU-&+1O$%$ ˫a uךڶ,-m-M77?6O9Ձgl/`| S{3JpGpFd[[3ʸ,@3Յ[iqhEQ@s$$If!vh5 5i5 #v #vi#v :V F t$65 5i5 Dd % 0 # A"n X`iJ @=B X`iuw xX]l>wg뵱1&q&UJNp+b;1aJHRTU>HHPBl^RK(jw;;̮*:{{瞟oΌ"A^#a}0Lj"{׾."ED?xy"XDQTNΆ($[DAݻlišy}{1PJd}rЫkAh- ÇVѾW#FmTU"p20An LZEB{FFHԳ,Q]|[9GI900?bwP_*~JRZR)ߖ>:r: ї>C[Ч t:3j*"گ:AZHIAι$j528^zf^? >>s>#gfU_pH@dO 7J68yle!xTgUN/tuJ۵'c#oěY_^WKk; Urɲ>`ZXs8&U!k5n`k v lk? M'>3jsX.mZ6⺰E&հ:Q!L"|(uG8WbSՄI{͎QF#Cp2d~~P˵ZXV3T )4H~)x-kɤF 쏍9d'NlɝuLVj@}5,ĽU s˹' !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   I$/L()*+,-.81234567M:;<=>?@BCDEFGHJKNORSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FsJ&Data WordDocument/ObjectPool1 sJsJ_1320733222 F1 sJX sJOle 1Table'CompObjp  FObrzok formtu Microsoft Word MSWordDocWord.Picture.89qOh+'0x ( 4 @ LX`hp i4@4 Normlny_HmHsHtH D@D Nadpis 1$@&5CJhmH sH tHu>A@> Predvolen psmo odseku&EP &EHP @VP ./MQ0000l ,2$v,Hgv@ .( @r  BCDEFS @`3"  BjC9DEF33S9j @`3"  BCDEFS6 @`3"J # " 6" r 6 r  6 r  6 B S ?P t<i /t "P9t 9 t tm.tJt.Ut $(*+,7BCLNQ $&'Q::Q@%PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1Z"ZZ"Z!20&2TransferinezObjInfo ObjectPoolX sJX sJOlePres000 (WordDocument0M bjbj== WW Fl   $ B    p6 0|Lc ( 0 8 8 TRANSFER Slovensko spol. s r. o. Centrum vzdelvania mana~rov 8:<>@Z\^ü B* CJph B* CJhmH nHphsH tH B* CJph#5B* CJhmH nHphsH tHCJ+5B*CJOJQJhmH nHphsH tH B* CJphjUmHnHu 8:>@\^$a$$a$ N N!"""#G!$G!%SummaryInformation( 9DocumentSummaryInformation8A1TableQ}SummaryInformation(Oh+'0T  (4<DLss Transfer ranNormalrinezlr2ezMicrosoft Word 9.0@@ХL@ХL՜.+,0 hp Transfer Slovensko NzovTitle$g73MDդѬ(< :@>ݜbHI0RYΓ~! =g^;ْNK*Rבr¾GinKFM0Vt$ӏ'R> sw>L]%hqלVwR* ѦPc}[Yq9~\ֿYQ(Z#ߔy^#}= Vm__[/pW?ԶRK^= DUfMTGYN@AOK=W|"V=&ݺt2{ /9&|AO͟=+ժpvsLwdb:7{;Eėvs^7A\n9[YywJc*rՃp05kW?X2VDt n,41+D|]k ˷,:>fvbK\uڦ! I/'3ɴJ^w>wA4z2O|k|¾>Ornзf}')Fdh=>3c-u^{pKpϫiY?7r@YVuàk,ycԅ9%.E/sqa0z ?R_f-?! _g5mB:&76j#xGMϱ9[ⴏV˵ $9K^4U]WžuU6xd]|9]8yx >"vF\so_< Zۻߝ[]1VW^ڞD1L%National report formXPCNormalstefano83Microsoft Office Word@E@:p@ԧH@6bpJj.R՜.+,D՜.+,@ hp| 1g`' DocumentSummaryInformation8 CompObjuNational report form Titolo 8@ _PID_HLINKSA (+http://www.ludiaakomy.sk/projekt/php. 2007- 2, _http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/c/c8/20080807180932!Blank_map_europe.png-  F#Documento di Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666B@B NormaleCJ_HaJmHsHtHV@V Titolo 1$$@&a$5>*CJ OJQJmH sH tH Z@Z Titolo 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJLA@L Car. predefinito paragrafo\i@\ 0Tabella normale :V 44 la 4k4 0 Nessun elenco @@@ Intestazione %B @B Pi di pagina %2)@2 Numero paginadO"d Nessuna spaziatura$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH fO2f Nessuna spaziatura1$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH P>@BP Titolo$a$!5:CJ$OJQJ\^JmH sH nOQn Carattere Carattere-5:CJ$OJQJ\^J_HaJmH sH tHVU@aV Collegamento ipertestuale >*B*phLrL Testo fumetto1CJOJQJ^JaJJJ Testo fumettoCJOJQJ^JaJZZ Text bubliny Char CJOJQJ^JaJmHsHtHtC@t Rientro corpo del testodh^CJOJQJ^JaJmHsHZB@Z Corpo del testo$dha$OJQJ^JmH sH P@ Corpo del testo 2L$$d%d&d'dNOPQa$$5B*OJQJ^JmH phsH tH Q@ Corpo del testo 3L$$d%d&d'dNOPQa$(5B*CJOJQJ^JmH phsH tH X@X Testo nota a pi di paginaCJaJT&@T Rimando nota a pi di paginaH*3b9\b%Ab%ADbbb @0 00V 6Mb8 & PQgh0mw<,-EF< ! ! ! ! !!d!e!$$y%z%&''1)2)3)4)P))X**Q++-,,6---L........C/D/E///00,11133333444<7=7888889c999A::::::::;;T>U>??j?k?@@AAABBCCEEoFFFFGRGGGHJJ;L2JWB[_5adcNdpeR8B$^J`$69:<>?ACDEFHIJK~ 8;J`PB XL7;=@BG}8[---bX%<>D:  R$] +6Pʸb$5Z\smbKr]R$X˓`]L5.R$2.)_y:qNB(b$[s{F5&0WQR$53uoXMǑ.&R$tl*Hb$#@D tǂAb$ .,zj2gv`%z h2$tR% :MD,@ >( f S (A Logo"`  S A http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/c/c8/20080807180932!Blank_map_europe.png"`t  S 6A cz republic"?B S ? (  S <A logo_cee2smoll#" `?l S (A Logo#" `?b 3 #" `? V c &A ??Bbcdb  T 4%NThoA ct !)X0 tT&t`'uGt׫0ث1٫\1ګ1۫\2ܫ2ݫ2ޫ3߫\3ૐ3᫐3⫐4㫐\4䫐4嫐4櫐5竐\5諐5髐5꫐6c##P))))****++,,,,aab   h++U))))****++,,,,aab C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCityB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace 19. A ProductID ()+,57?BKW`fnr{hi369a b PQnoghkmw,-F !e!$$R$T$y%z%''((1)P)U)b)e)f)h)i)m)n)w))))))))))))* *****'*(*3*8*B*C*K*M*P*X*`*********Q+W+b+g+h+o+r+z+{+++++++++++,-,0,,,,,,,,,,-- --'-(-.-6-;-<-?--------.. .....&.'.).3.5.F.L.R.T.v.x............./0011333=7778888999&9-9.989c9h9t9~9999999999999999:::A:F:P:X:Y:^:U>?k?@@ABCCCCEEFGGHJJKK;LU>?k?@@AAABCCEEnFoFFGGRGUGGGHJJ:LLsC|(9H| ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h$ $ ^$ `OJQJo(hHh @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. hh^h`56o([]^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`B*OJQJo(phhHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hHh ^`hH.h$ $ ^$ `OJQJo(hHh @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJQJo(hH ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h$ $ ^$ `OJQJo(hHh @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`OJQJo(hH ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH.8 ^`o(hH.8 ^`hH.8 pLp^p`LhH.8 @ @ ^@ `hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h | L| ^| `LhH.h LL^L`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h \L\^\`LhH. ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH. %H/_ 9:Z0EW9H|J&%@|9 gz KQ/*|sC|`?@cMT)#0 ؝ ݈    >=D l p G(1)|$0}6 ;8|j8L;!=Tg>i@iDA:aFKKxK_MXP _bjbeU4iQpm!o8uX3vwPxc|V~I4feX=] lp0LZs,kX 5 FgIavq+!@SmMbeQbSbVbYb\bhbibjbmbrbtbubb333333"@```` !')+,6-6.6/1b````"`6`<`>`B`J`V`Z`^`@`b`d`f`Unknown G:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx ArialA& Arial Narrow7&{ @CalibriIV AlgerianAmienne5& :[`)Tahoma;Wingdings?5 :Cx Courier New"1JڦK;fSj.R1j.R1n< 4dg`g`+ 2qKX $P+2National report formXPCstefano@